Poslat stránku | Tisk stránky

Rizikové životní pojištění s dividendou

 

Co Vám pojištění nabízí:

 • pojištění dvou dospělých osob a neomezeného počtu dětí v jedné smlouvě
 • nejširší škálu připojištění (standardních i nadstandardních)
 • zajištění všech pojistitelných rizik
 • možnost investování finančních prostředků
 • flexibilitu - smlouvu je možné měnit podle aktuálních potřeb
 • rizikovou dividendu – UNIQA pojišťovna ve svém kmeni smluv životního pojištění dosahuje lepších výsledků, než jaké odpovídají úmrtnostním tabulkám od ČSÚ. Zákazník díky dividendě finančně participuje na tomto pozitivním rozdílu.
 • snížení daňového základu až o 12.000 Kč ročně


Jaké výhody produkt přináší?
Daňová optimalizace
Pojistný program Rizikové životní pojištění s dividendou je daňově optimalizován. Při splnění zákonem daných podmínek může tedy snižovat Vámi placené daně.

Podmínky:

 • pojištění pro případ dožití, pojištění pro případ smrti nebo dožití* nebo důchodové pojištění
 • pojistnou smlouvu musí uzavřít poplatník ve svůj prospěch (tj. je uveden jako pojištěný i pojistník)
 • pojistná smlouva musí končit nejdříve v roce, ve kterém pojištěný dosáhne věku 60 let
 • pojistná doba musí být minimálně 5 let
 • osoba, která má právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného (oprávněná osoba), nesmí být shodná se zaměstnavatelem, který případně hradí pojistné
 • smlouva neumožňuje jiný příjem z pojištění osob, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy (tzv. mimořádný výběr).

* Dožití - vytváří se z nespotřebovaného pojistného a rizikové dividendy. Smluvně garantovaná výše odpočtu rizikového pojistného o 15 % pod úmrtnostními tabulkami navíc 5 % vráceno klientovi formou rizikové dividendy.

OPCE na navýšení
Klient může žádat navýšení pojistné částky pro případ úmrtí až o 25 % (max. 250.000 Kč) bez nového zkoumání zdravotního stavu (zohlední se poslední známý zdravotní stav) při následujících událostech:

 • svatba pojištěné osoby
 • narození dítěte pojištěné osoby
 • adopce nezletilého dítěte pojištěnou osobou
 • zvýšení pravidelného ročního hrubého příjmu min. o 10 % v souvislosti se změnou zaměstnavatele nebo při kariérním postupu
 • přijetí půjčky pojištěnou osobou k financování nemovitosti k vlastnímu užívání ve výši min. 1.000.000 Kč
 • dosažení věku 30, 40 nebo 45 let.

                               

Základ produktu:
Rizikové životní pojištění s konstantní pojistnou částkou (pojistná částka se po dobu trvání pojištění nemění) pro případ smrti a s výplatou rizikové dividendy na konci pojištění. Musí být vždy sjednané alespoň na minimální částku 30.000 Kč (max. pojistná částka  není omezena).


Riziková dividenda:
Pojistné (cena pojištění) je vypočteno vždy podle obecných demografických a zdravotnických statistik a dále je nastaveno podle Vámi zadaných parametrů. UNIQA však ve svém portfoliu klientů dosahuje obvykle příznivějších hodnot, a to díky zkoumání zdravotního stavu a selekci rizika. Tím UNIQA generuje dodatečný zisk, o který se s Vámi podělí.

Volitelné složky:
Unikátní nabídka krytí rizik! Sestavte si sami produkt na míru, podle Vaší životní situace a potřeb. Pojistku můžete kdykoliv změnit.


Životní situace řeší RŽPD nadále ve třech úrovních:

 • Události s dlouhodobým až trvalým (finančním) dopadem
 • Události s dočasným vlivem
 • Nepříjemnosti nebo patálie s omezeným dopadem, na něž je možné se díky nadstavbovým krytím připravit. Ta představují pro klienta zajímavý servis.


UDÁLOSTI S DLOUHODOBÝM DOPADEM
kromě základního rizikového životního pojištění s konstantní pojistnou částkou pro případ smrti, kterým zpravidla finančně zabezpečujete své nejbližší, můžete také sjednat další volitelná pojištění:

 • pojištění pro případ smrti s odchylnou dobou pojištění bez tvorby rizikové dividendy.
 • pojištění pro případ smrti s ročně klesající pojistnou částkou vhodné pro vypořádání např. úvěrového závazku v případě úmrtí, bez jakéhokoliv omezení pojistných částek
 • pojištění pro případ smrti úrazem (dvojnásobné plnění v případě smrti úrazem v přímé příčinné souvislosti s dopravní nehodou)


Vhodným doplňkem životního pojištění je pojištění zproštění od placení pojistného v případě uznání invalidity III. stupně.

Chcete-li vést kvalitní život i v případě závažného zdravotního problému je pro vás připraveno připojištění invalidity třetího, druhého nebo prvního stupně s jednorázovou výplatou a ročně klesající pojistnou částkou. Je možné sjednat také fixaci ve výši 10, 20 nebo 30 % pojistné částky, kdy klesá jen 90 % (resp. 80, 70) sjednané pojistné částky, 10 % (20,30) pojistné částky je konstantních po celou dobu trvání tohoto připojištění. Základem je sjednaná pojistná částka pro případ uznání invalidity 3. stupně, k ní lze sjednat pojistnou částku pro případ uznání 2. stupně (max. ve shodné výši) a k této částce pak částku pro případ uznání invalidity 1. stupně (max. ve výši částky 2. stupně a zároveň max. 40 % částky 3. stupně).

Připojištění invalidity třetího, druhého nebo prvního stupně s klesající pojistnou částkou a pojištění pro případ smrti lze sjednat v kombinaci na pojištění tzv. „prvního z rizik“. V případě pojistné události z připojištění invalidity je vyplacena aktuální pojistná částka a v případě následné pojistné události z pojištění pro případ smrti je vyplacen kladný rozdíl mezi vyplacenou pojistnou částkou z připojištění invalidity a aktuální pojistnou částkou pro případ smrti.

 • Dále pak připojištění invalidity třetího stupně s konstantní pojistnou částkou a jednorázovou výplatou - pojistná částka je shodná po celou dobu pojištění.
 • Pojištění trvalých následků úrazu s progresivním plněním - výplata až šestinásobku sjednané pojistné částky. Lze sjednat ve variantě s plněním od 0,5 % a od 10 %; je možná kombinace obou variant s odlišnými pojistnými částkami.
 • Pojištění horních končetin - pojištění trvalých následků úrazu a/nebo  onemocnění horních končetin, s trvalými následky.       


UDÁLOSTI S DOČASNÝM VLIVEM
Úplnou a na trhu jedinečnou novinkou je pojištění proti ztrátě řidičského průkazu ze zdravotních důvodů. Nastane-li pojistná událost tohoto druhu, pojištěný klient bude pobírat měsíční rentu ve výši až 6.000 korun měsíčně po dobu až 10 let.

 • Připojištění velmi závažných onemocnění - v případě 34 diagnóz, nově definovaných se širším krytím než dříve. Toto připojištění lze sjednat i ve formě s ročně klesající pojistnou částkou nebo ve variantě s omezeným rozsahem (4 nejčastější diagnózy).
 • Pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti - pomáhá při ztrátě na výdělku, vzniklé jako důsledek nemoci nebo úrazu. Nárok na pojistné plnění vzniká za každý kalendářní den (tj. včetně víkendů a svátků). Je možné si zvolit lhůtu (neboli karenci), po jejímž uplynutí Vám bude pojistné plnění vypláceno. Nabízíme možnosti - od 15., 29. a 43. dne pracovní neschopnosti.
 • Denní odškodné za dobu nezbytné doby léčení v důsledku úrazu. Možnost volby ze tří karenčních lhůt (10/28/42 dnů, bez zpětného plnění). V případě zájmu lze u varianty od 10. dne sjednat zpětné plnění.
 • Nemocniční denní dávka - pojištění, jehož účelem je kompenzace nezbytných nákladů spojených s pobytem v nemocnici. Nárok na plnění vzniká za každý den pobytu v nemocnici.
 • Nemocniční odškodné - hospitalizace pouze následkem úrazu.

Investiční pojistné
Chcete mít finanční komfort i ve stáří, navíc chcete přilepšit svým dětem a vnoučatům? Připravili jsme pro Vás nabídku investičních programů, které se od sebe liší mírou rizik a očekávaného zhodnocení:

 • GARANTOVANÝ: vnitřní fond pojistitele s garancí růstu ceny podílové jednotky ve výši 0 % p.a, po celou dobu pojištění, minimální výnos stanoví pojistitel vždy na počátku každého kalendářního roku pro následující období 
  * pro rok 2015 je stanoven ve výši 1.9 % p.a.
 • STABILNÍ: podíl akcií 0 %
 • SMÍŠENÝ: podíl akcií max. 50 %
 • DYNAMICKÝ: podíl akcií max. 95 %
 • AKCIOVÝ: podíl akcií 100 %
 • Fond C-QUADRAT STRATEGIE AMI: flexibilní fond fondů řízený prostřednictvím technického obchodního systému, usiluje o dosažení absolutní návratnosti v rámci celého ekonomického cyklu.
 • INDEXOVÝ – program je složen z investičních fondů kopírujících světové akciové indexy.


INVESTPLAN je nástroj, který dokáže utlumit rizika způsobená propadem akciových trhů ke konci pojištění. Spočívá v postupném automatickém převádění příslušné části podílových jednotek z dynamičtějších investičních programů do dluhopisového programu STABILNÍ, a tak chrání již dosažené výnosy.

REINVESTICE v případě automatického ukončení doplňkového pojištění či připojištění dojde k navýšení či zavedení investičního pojistného. Celková výše aktuálního pojistného se tímto nezmění.

MedUNIQA - na zákaznické lince 488 125 125 odpovědi lékaře na dotazy klientů týkající se jejich aktuálního zdravotního stavu a potřeb. Odborná asistenční služba zodpoví navíc dotazy klientů týkající se ostatních oblastí zdravotnictví (např. vysvětlení lékařských pojmů a postupů, informace o lécích, vysvětlení laboratorních výsledků, informace o spoluúčastech pacienta apod.)                          

Po
jištění právní ochrany DAS - máte jistotu, že Vaše právní zájmy ve sporech bude hájit profesionál. Pojištění právní ochrany fyzickým osobám a rodinám (včetně jejich movitého majetku). Specializovaní právníci hájí vaše zájmy v různých občansko-právních sporech. Tento produkt poskytujeme ve spolupráci s D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR.

Připojištění občanské odpovědnosti pro osoby uvedené v pojistné smlouvě. Krytí slouží pro případ uplatnění nároku na náhradu škody na zdraví a/nebo majetku jiných osob, které pojištěný klient neúmyslně způsobil a odpovídá za ně.

Zdravotní asistenční služby poskytnutí asistenčních služeb ve spolupráci s Europ Assistence s.r.o. Osoby kryté asistenčním programem: pojištěný, jeho manžel či manželka či registrovaný partner a nejvíce 3 děti pojištěného do věku 18 let a žijí s pojištěným ve společné domácnosti.

 

Rozsah služeb a krytí Limit plnění na jednu událost
Lékař na telefonu není uplatňován
Zajištění nadstadardního ubytování ve zdrav. zařízení 10 000 Kč
Ubytovnání s dítětem v nemocnici 5 000 Kč
Doprava do a ze zdravotnického zařízení 2 500 Kč
Doprovod/doprava k lékaři na kontroly a po hospitalizaci 2 500 Kč
Organizace nákupu léků 3x za pojistnou událost vč. úhrady doplatku do výše 500 Kč
Organizace nákupu potřeb do domácnosti 1x týdně po dobu 4 týdnů
Ubytování příbuzného 5 000 Kč

UDÁLOSTI S DLOUHODOBÝM DOPADEM

 • Připojištění invalidity - zajišťuje výplatu ročního důchodu v případě uznání invalidity třetího stupně pojištěnému dítěti.
 • Pojištění snížené soběstačnosti – slouží jako doplněk pro připojištění invalidity. Renta je v tomto případě vyplácena do 18 let věku dítěte. Počátek rizika je odložen do 3 let věku klienta. Připojištění je vázáno na přiznání IV. stupně závislosti.
 • Pojištění trvalých následků úrazu s progresivním plněním od 0,5% (až do výše 6. mil Kč).

 

UDÁLOSTI S DOČASNÝM VLIVEM

 • Připojištění velmi závažných onemocnění - 17 nejzávažnějších dětských diagnóz.
 • Pojištění nemocniční denní dávky – nárok na plnění vzniká za každý den pobytu v nemocnici, v případě doprovodu je vyplácena navíc částka 100,- Kč pro tohoto Průvodce. 
 • Denní odškodné je vypláceno zpětně při přiměřené délce léčení přesahující trvání 7 dnů.
 • Pojištění ošetřování nemocného dítěte – nárok na náhradu výpadku příjmu pro ošetřujícího člena rodiny (OČR) podle jeho mzdy až do výše 1.000 korun denně (přičemž členové rodiny se mohou v péči střídat)


NADSTAVBOVÁ RIZIKA
TOP ASISTENCE - zajištění přednostního vyšetření u renomovaných specialistů na klinikách v Praze nebo v Brně.

UNIQA pojišťovna v reakci na šíření nákazy virem Zika ve světě zařazuje s okamžitou platností do svého připojištění velmi závažných onemocnění krytí pro případ narození dítěte s vývojovou poruchou (mikrocefalií) způsobenou onemocněním matky tímto virem. Pojistná ochrana se poskytuje jak novým, tak i stávajícím zákazníkům v rámci životního programu Rizikové životní pojištění s dividendou nebo jeho příbuzných verzí.

Pojištění platí jako obnosové, což znamená, že pojištěný klient má v případě vzniku pojistné události nárok na výplatu sumy rovnající se nejvyšší sjednané pojistné částce v pojištění pro případ velmi závažných onemocnění. Pojistnou událostí je v tomto případě narození dítěte s vývojovou vadou způsobenou nákazou matky virem Zika během těhotenství.

Pro výplatu pojistného plnění ze smlouvy životního pojištění matky nebo otce je rozhodující datum porodu postiženého dítěte po 12. únoru 2016. Diagnóza mikrocefalie musí být doložena lékařským vyšetřením PCR (polymerázové řetězové reakce) a izolací viru ze vzorku krve dítěte. Jakmile je diagnóza takto doložena, UNIQA vyplatí pojištěné nebo pojištěnému odškodnění jednorázově.


Smluvní podmínky UNIQA pojišťovny pro případ narození dítěte s těžkou vývojovou poruchou (mikrocefalie) způsobenou nákazou matky virem Zika - více zde

Přehled všech produktů Životní pojištění:

Poslat stránku | Tisk stránky