Jak postupovat při kalamitách?

 • Sledujte sdělovací prostředky a snažte se provést co nejvíce preventivních opatření k ochraně zdraví i majetku ještě před kalamitou (povodně, krupobití, vichřice). Dbejte přitom vždy na bezpečnost svoji i svých blízkých.
 • Průběžně sledujte zejména internet – zpravodajství i stránky vaší obce.
 • Poslouchejte pokyny a doporučení vydané jak centrálně, tak i na místní úrovni.
 • Doklady, důležité osobní dokumenty, pojistné smlouvy, doklady o pořízení nákladného majetku (př. elektroniky) a cennosti uložte na bezpečném místě.
 • I v průběhu kalamity se snažte minimalizovat vznik nebo šíření škody (pouze pokud je to v dané situaci bezpečné).
 • Pořiďte co nejpodrobnější fotodokumentaci místa škody.

Jak se zachovat po kalamitě?

 • Snažte se co nejrychleji odstranit následky (odčerpání vody, zajištění odtoku, odstranění trosek, apod.). I přitom dbejte na svoji bezpečnost a hygienické normy.
 • Zničené a poškozené věci shromažďujte pro pozdější prohlídku likvidátora. Pokud to dovolí hygienické podmínky, nic nevyhazujte. V opačném případě se snažte alespoň pořídit podrobnou fotodokumentaci zkázy.
 • Poškozené elektrospotřebiče vysušte a nezapínejte. Zabezpečte je pro posouzení odborníka.
 • Nahlaste škodu UNIQA pojišťovně.

Jak hlásit škodu z kalamity?

 • Nejrychlejší cestou, jak nás o škodě informovat, je vyplnění on-line hlášení:

Hlášení škod na majetku
Hlášení škod na vozidle

Osobně na pobočce (v případě velkého výskytu škod po kalamitě). 
 

Při telefonickém hlášení škody uveďte i kontaktní údaje na osobu (ideálně mobilní telefon), která bude na místě škody přítomna, popřípadě kde jinde ji lze zastihnout za účelem prohlídky místa škody. (Vzhledem k rozsahu kalamity můžete na spojení s operátorem na lince čekat i několik minut).

 

Jaké dokumenty jsou potřeba?

 • Připravte si číslo pojistné smlouvy nebo osobní údaje, podle kterých lze smlouvu dohledat (rodné číslo, adresa, apod.)
 • Součástí škodního hlášení by měl být i seznam poškozených věcí s uvedením stáří, rozsahu poškození a cenou. Formulář je ke stažení zde
 • K seznamu připravte i fotodokumentaci a pořizovací dokumentaci (účtenky, záruční listy, pořizovací doklady, kupní smlouvy, potvrzení o zaplacení apod., pokud je to možné).
 • U pojištěných firem bude pojišťovna potřebovat i účetní evidenci zasažených věcí a stavy majetku před kalamitou, včetně zásob na skladě.
 • Připravte si také odborné posudky, doklady za opravu (např. faktura, paragon), případně doklad o neopravitelnosti poškozené věci

Jak probíhá vyřízení škod z kalamity?

 • Po oznámení škodní události vás kontaktuje likvidátor, případně na likvidátora a technika pojišťovny obdržíte kontakt (přes SMS, e-mailem nebo dopisem).
 • Dle typu a rozsahu škody proběhne prohlídka škody anebo obdržíte žádost o dodání dokumentace (může nastat i kombinace obou postupů).
 • Při prohlídce škody předložte svou pojistnou smlouvu (pokud je to možné).
 • Po doložení všech potřebných dokumentů likvidátor posoudí nárok na pojistné plnění a vyčíslí škodu.
 • O ukončení průběhu likvidace škodní události vás informujeme a sdělíme vám výši pojistného plnění a způsob provedení jeho výplaty (na účet, složenkou).
 • Pokud likvidátor v průběhu vyřízení škody zjistí, že sjednané pojištění nekryje škodní událost, nelze provést výplatu pojistného plnění. V takovém případě obdržíte dopis s tímto výsledkem a vysvětlením důvodů.


Dbejte pokynů, které dostanete od likvidátora při prohlídce škody a při kontaktu s pojišťovnou. Pokud to situace vyžaduje a pomůže to rychlejší obnově, požádejte ihned UNIQA pojišťovnu o zálohu na pojistné plnění. Do žádosti napište číslo účtu, kam lze peníze poslat.