Informace podle článků 3, 4 a 5 nařízení EU 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb

10. 3. 2021
Informace podle článků 3, 4 a 5 nařízení EU 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb

Od 10. března 2021 vstoupilo v platnost nařízení EU o požadavcích na zveřejňování údajů o udržitelnosti v sektoru finančních služeb (nařízení o zveřejňování informací). Zahrnuje zveřejňování informací o udržitelnosti na úrovni finančních institucí i na úrovni finančních produktů, včetně pojistných produktů s investiční složkou, investičních a penzijních produktů. V rámci procesu rozhodování o investicích zohledňuje finanční skupina UNIQA a její entity možné nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti, tj. environmentální, sociální a zaměstnanecké zájmy, lidská práva a boj proti korupci a úplatkům.
Tento dokument vysvětluje, jak je výše uvedené implementováno.

Souhrn:
Skupina UNIQA začleňuje nepříznivé dopady na udržitelnost do svých investičních rozhodnutí a zvažuje jejich dopad na faktory udržitelnosti. Nepříznivé dopady na udržitelnost musí být cíleně identifikovány a omezeny. Kapitálové investice skupiny UNIQA jsou v tomto ohledu posuzovány na základě informací od specializovaných externích poskytovatelů. Metody používané pro tento účel jsou založeny na kvantitativních a kvalitativních funkcích, aby bylo možné posoudit jednotlivé negativní dopady. I když je v současné době třeba akceptovat určitou míru nejistoty, předpokládáme, že neustálé zlepšování metod hodnocení a soustavný nárůst informovanosti ze strany společností bude mít pozitivní efekt na zvyšující se relevanci výsledků.

Od roku 2021 budeme každoročně podávat zprávy o výsledcích hodnocení, přijatých a plánovaných opatřeních a dalším vývoji na www.uniqagroup.com.

Transparentnost politik v oblasti rizik týkajících se udržitelnosti

Riziko udržitelnosti je definováno jako událost nebo stav v oblasti životního prostředí (environmentální), společenské odpovědnosti (sociální) a oblasti správy a řízení (governance) (dále společně jen „ESG“), jejichž výskyt by mohl mít reálně nebo i potenciálně významný negativní dopad na hodnotu investice.

Zahrnutí rizik udržitelnosti do investičních rozhodnutí
Udržitelná rizika jsou definována jako události nebo stavy, které, pokud nastanou, mohou mít reálně nebo i potenciálně podstatný nepříznivý vliv na hodnotu majetku nebo čistých aktiv, finanční situaci, výsledky operací a pověst společnosti.
Skupina UNIQA vyvinula soubor zásad a procesů a odvozuje od nich opatření k identifikaci a zmírnění působení ESG rizik na investiční výkonnost. Tyto principy a procesy tvoří základ směrnice UNIQA Responsible Investment (UNIQA RI), která slouží jako soubor pravidel a pokynů pro udržitelné investování.
UNIQA definuje rizika udržitelnosti prostřednictvím vyloučení a negativních kritérií. Patří mezi ně firemní a vládní aktivity, které považujeme za kritické, a tedy vysoce rizikové z hlediska udržitelnosti. Tato kritéria se konkrétně týkají oblastí podnikání (jako je tabák, uhlí), technologií (např. využívání jaderné energie) nebo postupů (jako je korupce a porušování lidských práv). Tato rizika udržitelnosti jsou definována a jejich řízení nastaveno ve směrnici UNIQA RI a je pravidelně kontrolována a upravována, je-li to nezbytné.

Klimatická rizika jsou zvláštní výzvou
Rizika, která přímo nebo nepřímo vyplývají ze změny klimatu, mají zvláštní význam. Zahrnují fyzická rizika a rizika vznikající v průběhu přizpůsobování na klimatické změny. První vznikají z extrémních povětrnostních situací nebo postupných klimatických změn a mají přímé dopady, jako jsou ekonomické ztráty, poškozování majetku, zařízení a dokonce ztráta obživy. Což může vyústit ve zhoršení, snížení tržeb a výdělků či nebo vyšším závazkům. Rizika vznikající z přizpůsobování na klimatické změny mohou být spuštěna např. zpřísněním předpisů v oblasti životního prostředí, novými technologiemi nebo změnami ve spotřebitelském chování.

Při poskytování finančního poradenství, zejména v oblasti pojišťovacích produktů s investiční složkou nebo jiných investičních produktů, UNIQA Management Services, s.r.o. zjišťuje vztah klientů k investičnímu riziku prostřednictvím obecných otázek týkajících se jejich odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, investičních cílů, finančního zázemí, tolerance k riziku apod. Na základě vyhodnocení těchto informací jsou následně klientům doporučovány konkrétní finanční produkty. Finanční produkty, které UNIQA Management Services, s.r.o. nabízí, přímo nesledují investiční cíl udržitelnosti. Z tohoto důvodu v současné době nezohledňuje rizika udržitelnosti jako samostatnou kategorii a vyhodnocení těchto rizik není v tuto chvíli do poradenství začleňováno. Obecně lze říci, že materializace rizika udržitelnosti může mít negativní dopad na návratnost či výkonnost investice.

Prohlášení o nepříznivých dopadech na udržitelnost

Popis nejdůležitějších negativních dopadů na udržitelnost
Následující a další dopady na udržitelnost, které mohou vyplynout z investičních aktivit UNIQA, jsou systematicky shromažďovány a hodnoceny na úrovni každého jednotlivého zabezpečení:

Emise skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého, ale také dalších plynů, jako jsou metan a CFC, způsobují zahřívání zemské atmosféry a ovlivňují klima v a způsobem, který lze jen těžko předvídat. Teploty mají tendenci stoupat a extrémní povětrnostní jevy zvýšit. To má negativní dopad na přírodu, lidské zdraví, stanoviště, zemědělské výnosy, atd. a navíc vede k následným efektům, jako jsou migrační toky.
Dodávka energie je hlavním zdrojem emisí skleníkových plynů způsobených člověkem. Rozsah poškození klimatu a další negativní environmentální a sociální dopady (např. ropné skvrny) jsou související se spotřebou energie a typem použitých zdrojů energie (např. obnovitelné vs. fosilní energie).
Biodiverzita a ochrana ekosystémů jsou také důležitými podmínkami kvality lidský život. Jsou součástí potravinové a zdrojové základny a jsou faktory pro fyzické a duševní zdraví. Zničené ekosystémy způsobují nemoci, nedostatek a migrační toky.
Voda je součástí životního prostředí a základem života lidí a přírody. Nedostatek vody nebo čisté vody ohrožuje život a zdraví.
Odpad je výsledkem nefunkčních cyklů materiálů. Cenné zdroje jsou zbytečně znehodnocovány a nebezpečný odpad poškozuje životní prostředí a zdraví.
• Ignorování sociálních a zaměstnaneckých obav ze strany společností, jako je diskriminace nebo vykořisťovatelské a nezdravé pracovní podmínky, vytvářejí nerovnováhu a živí sociální konflikty.
Lidská práva jsou univerzální, nezcizitelná a nedělitelná. Porušení těchto občanských, politických, hospodářských, sociálních a kulturních práv odvozených z lidské důstojnosti ničí základy mírového soužití.
Korupce a úplatkářství jsou porušením hospodářských a sociálních pravidel hry. Ničí obecnou prosperitu, důvěru a vytvářejí nelegitimní výhody pro jednotlivce.


Jak hodnotíme hlavní negativní dopady na udržitelnost?
Naše strategie a procesy pro identifikaci a zvážení nejvýznamnějších nepříznivých dopadů na udržitelnost co nejpřesněji sledují doporučenou strukturu regulačních prováděcích předpisů nařízení o zveřejňování informací (dále jen „RTS“), respektive začnou sledovat, jakmile budou finální a účinné. Každý nepříznivý dopad na udržitelnost posuzujeme na základě informací od specializovaných externích poskytovatelé údajů o rizicích ESG, tedy v oblasti životního prostředí (environmentální), společenské odpovědnosti (sociální) a v oblasti správy a řízení (governance). Metody použité k posouzení jednotlivých efektů a jim přiřazených ukazatelů jsou založeny na kvantitativních a kvalitativních funkcích. Závažnost negativního dopadu na udržitelnost se určuje přímo (např. energetická náročnost na milion EUR prodeje) nebo nepřímo (např. politiky ve vztahu k lidským právům jakožto měřítka rizika nebo pravděpodobnosti porušení lidských práv) podle charakteru příslušné funkce. Datovou základnou pro vyhodnocení jsou jednak informace zveřejněné samotnými společnostmi, tak i informace ze sekundárních zdrojů (např. mezinárodní organizace).

Popis přijatých a plánovaných opatření
V oblasti environmentálních a společenských věd však stále čelíme velkým výzvám v oblasti měření a interpretace dat o udržitelnosti a chybné vyhodnocení jednotlivých dopadů proto nelze zcela vyloučit. Jsme však přesvědčeni, že jdeme správným směrem.
Kromě toho ne všechny nepříznivé dopady obsažené v RTS či požadované indikátory jsou v době, kdy regulatorní požadavky na zveřejňování informací o udržitelnosti v sektoru finančních služeb vstupují v platnost, k dispozici v dostatečné kvalitě údajů. Minimálně ve střednědobém horizontu budou v rámci našeho globálně orientovaného investičního portfolia tyto deficity nadále přítomné, alespoň v určitých regionech, druzích a třídách aktiv.

Kde je to možné, snažíme se získat chybějící informace přímo od společností a také prostřednictvím našich smluvních specializovaných externích poskytovatelů údajů ESG. V některých případech lze chybějící data nahradit kvalifikovaným modelováním založeným na sektorových nebo regionálních datech.

Opatření k zamezení nebo zlepšení nepříznivých dopadů na udržitelnost budou průběžně plánována a realizována na základě pravidelných hodnocení. Odpovědnost za implementace těchto strategií ve skupině UNIQA spočívá na jednotlivých správcích aktiv působících v rámci skupiny.

Vzhledem k tomu, že produkty poskytované společnostmi UNIQA působícími na území České republiky a Slovenské republiky přímo nesledují investiční cíl udržitelnosti, jsou nabývaná aktiva posuzována i s ohledem na pravidla udržitelnosti, avšak za využití principu proporcionality. Část portfolia produktů může být zainvestována do aktiv, která spadají do některých rizikových oblastí z hlediska udržitelnosti, avšak neodporují pravidlům a požadavkům skupiny UNIQA.

Popis zásad účasti
Podle naší politiky v UNIQA RI máme možnost získat zapojeni ve smyslu udržitelnosti aktivním zapojením, např. výkonem našich hlasovacích práv.

Odkaz na mezinárodně uznávané standardy
Od roku 2017 jsme zveřejnili výroční zprávu o udržitelnosti, která je v souladu se standardem „Global Reporting Initiative“ (GRI). Obsahuje také ukazatele, které se vztahují k tématu ochrana klimatu a cíle Pařížské dohody. Skupina UNIQA se zavázala k mezinárodnímu dodržování zásad odpovědného investování (PRI) uznávaný standard podporovaný OSN pro uplatňování kritérií udržitelnosti v roce 2006 kapitálové investice, včetně pravidelných zpráv o tom. První zpráva bude zveřejněna v roce 2022 a poté každoročně na www.uniqagroup.com.

Zásady odměňování s ohledem na začleňování rizik týkajících se udržitelnosti
Odměna UNIQA Management Services, s.r.o., za zprostředkování finančních produktů ani jakékoliv odměny pracovníků a spolupracovníků vztahující se k procesům investičního rozhodování a poradenství ve vztahu k produktům s investiční složkou uplatňované ve společnostech skupiny UNIQA nejsou ovlivněny riziky týkajícími se udržitelnosti. Podrobnější informace k zásadám odměňování jsou dostupné v rámci produktové dokumentace, výročních zpráv a na webových stránkách skupiny UNIQA www.uniqagroup.com, a lokálních stránkách www.uniqa.czwww.uniqa.sk.

Společnostmi skupiny UNIQA (UNIQA Insurance Group) v České republice a na Slovensku jsou UNIQA pojišťovna, a.s., UNIQA poisťovňa, a.s., UNIQA investiční společnost, a.s., UNIQA penzijní společnost, a.s., UNIQA Management Services, a.s., UNIQA d.d.s, a.s. a UNIQA d.s.s., a.s., AXA pojišťovna a.s., AXA životní pojišťovna a.s.

 

Informace podle článků 3, 4 a 5 nařízení EU 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb - verze pdf