Zákon o daních z příjmů zvýhodňuje poplatníky s uzavřeným životním pojištěním a zaměstnavatele, kteří svým zaměstnancům na životní pojištění přispívají, splňuje-li pojištění tyto podmínky:

- jedná se o pojištění pro případ dožití, o pojištění pro případ smrti nebo dožití nebo o důchodové pojištění,
- pojistnou smlouvu musí uzavřít poplatník ve svůj prospěch (tj. je uveden jako pojištěný i pojistník),
- pojistná smlouva musí končit nejdříve v roce, ve kterém pojištěný dosáhne věku 60 let,
- pojistná doba musí být minimálně 5 let,
- osoba, která má právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného (oprávněná osoba), nesmí být shodná se zaměstnavatelem, který případně hradí pojistné.
- pojistná smlouva neumožňuje výplatu jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy (novinka od roku 2015)

V případě, že daňovou úlevu uplatňuje sám poplatník (netýká se příspěvků zaměstnavatele) a současně je v jeho pojistné smlouvě pevně sjednaná pojistná částka pro případ dožití (tato podmínka se tedy netýká investičního životního pojištění), musí pojistná smlouva kromě výše uvedených bodů splnit ještě další podmínku:

- u pojistných smluv na pojistnou dobu 5 až 15 let včetně musí být sjednaná pojistná částka pro případ dožití minimálně 40 000 Kč ;
- u pojistných smluv na pojistnou dobu nad 15 let musí být sjednaná pojistná částka pro případ dožití minimálně 70 000 Kč.

Klientů, kteří splnili tyto podmínky je v portfóliu UNIQA pojišťovny cca 136.000. UNIQA pojišťovna jim zašle Potvrzení o pojistném zaplaceném poplatníkem na soukromé životní pojištění na rok 2017 poštou. Toto potvrzení slouží jako doklad pro výpočet částky, o kterou si poplatník může snížit svůj základ daně. Pojištěný si může od základu daně odečíst pojistné, které bylo ve zdaňovacím období pojistitelem předepsané a zároveň v tomto období zaplacené, maximálně však 24 000 Kč za rok, a to i v případě, že má uzavřeno více smluv soukromého životního pojištění u více pojišťoven.

Potvrzení o zaplaceném pojistném na rok 2017 zasílá UNIQA pojišťovna hromadně poštou od 11. Ledna 2018 na korespondenční adresu klienta.

Co s potvrzením udělat? (Jak s potvrzením naložit?)
Předkládáte-li daňové přiznání finančnímu úřadu sami: Odpočet zaplaceného pojistného uplatníte při vypracování svého daňového přiznání, ke kterému přiložíte potvrzení pojišťovny o pojistném zaplaceném na rok 2017.

Provádí-li za Vás zúčtování záloh na daň Váš zaměstnavatel:
Jako osoba v zaměstnaneckém poměru podepisujete u svého zaměstnavatele prohlášení o dani z příjmů. Pro uplatnění daňových výhod doložíte svému zaměstnavateli před podpisem tohoto prohlášení potvrzení pojišťovny o pojistném zaplaceném na rok 2017, a to nejpozději do 15. února 2018 (§ 38ch, odst. 3 platného znění zákona o daních z příjmů). Zaměstnavatel je v tomto případě povinen k potvrzení přihlédnout při ročním zúčtování záloh a výpočtu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Neobdržíte-li potvrzení o pojistném zaplaceném na soukromé životní pojištění do 31. ledna 2018 a máte na něj nárok, obraťte se na naše call centrum (+420 488 125 125), kde Vám zajistí vystavení a zaslání náhradního potvrzení.

V případě dotazů nás laskavě kontaktujte na e-mailové adrese: info@uniqa.cz.