Česky > Investování > Investice > Informace pro investora > Jak investovat

Jak investovat

Investovat do našich fondů je jednoduché

Banner

Jak uzavřít smlouvu / jak investovat? 

Investovat do našich fondů je jednoduché

Naši poradci s vámi projdou vaše potřeby a představí vám možnosti investování, pravidelně v programu Tempo nebo přímo do jednotlivých fondů (Fondy).

 • Uzavřeme s vámi návrh konkrétní Rámcové smlouvy

Následně od nás obdržíte informaci o akceptaci vaší smlouvy a zároveň vám otevřeme majetkový účet. Nyní můžete začít investovat.

 • Začněte investovat

Pošlete peníze na účet vybraného fondu (Fondy) nebo na účet Upisovacího fondu (TEMPO) a my pro vás nakoupíme podílové listy. Při platbě vždy používejte variabilní symbol, což je číslo smlouvy.

 • Svůj účet můžete obsluhovat on-line

V Klientském portále moje UNIQA budete mít přehled o svých investicích a aktuálním stavu portfolia. Můžete zde změnit své kontaktní údaje, požádat o odkup podílových listů, případně u programu Tempo změnit dosavadní investiční profil.

Ozveme se vám

S nabídkou produktu
 

Sjednat si schůzku
Sme tu pre Vás nonstop

+420 488 125 125

Jsme tu pro vás

Zavolat
Sme tu pre Vás nonstop

Pobočky UNIQA

Vyhledejte si nejvhodnější

Vyhledat pobočku

Způsoby investování

Zjistěte, jaký je rozdíl mezi přímým investováním do podílových fondů a do programů pravidelného investování

  Pravidelné investování do portfolií programů Jednorázový či pravidelný nákup fondů UNIQA
Typ smlouvy Rámcová smlouva o podmínkách pravidelného vydávání a výměny podílových listů Rámcová smlouva o podmínkách vydávání a odkupu podílových listů
Způsob investování Investujete pravidelně do vybraného portfolia sestaveného našimi odborníky Nakupujete fondy kdykoliv dle vlastního uvážení
Účet pro realizace investice Účet programu (ideálně trvalý příkaz) Účty jednotlivých fondů
Minimální investice Od 500 Kč až do 6 fondů 500 Kč do jednoho fondu
Doba investování Min. 5 let Doporučený investiční horizont jednotlivých fondů
Možnosti aktivního přístupu Změny cílové sumy a investičního profilu, odkupování on-line Odkupování on-line

 

Časté otázky

Časté otázky

UNIQA investiční společnost, a.s. umožňuje všem účastníkům využít možnosti zasílání veškeré korespondence na vybraný e-mail a být informován o všech podstatných náležitostech na smlouvě prostřednictvím SMS.

Zasílání korespondence e-mailem:

 • na vámi zadaný e-mail bude zaslána zpráva obsahující odkaz k vyzvednutí zásilky
 • na vámi zadaný telefon bude zaslán kód k vyzvednutí zásilky
 

Možné problémy:

 • odkaz k vyzvednutí zásilky není v e-mailu aktivní, nelze jej prokliknout – v tomto případě prosím zkopírujte celý odkaz do okna svého prohlížeče (tam kde je uveden odkaz na prohlíženou stránku, např. http://www.uniqa.cz)
 • přišel vám pouze kód k vyzvednutí na váš telefon, ale nepřišel vám odkaz do e-mailu – vyčkejte prosím na doručení e-mailu, v případě, že vám nebude doručen do druhého dne volejte, prosím, UNIQA linku +420 488 125 125
 • přišel vám pouze odkaz do e-mailu, ale nepřišel vám kód k vyzvednutí na váš telefon – volejte, prosím, UNIQA linku +420 488 125 125
 

Zasílání informací prostřednictvím SMS:

 • na vámi zadaný telefon bude zaslána SMS potvrzující, např. provedení změny na vaší smlouvě, ukončení vaší smlouvy
 • potvrzení změny smlouvy nebo výpis ze smlouvy si můžete vytisknout na vašem osobním účtu

Rámcovou smlouvu o vydávání a odkupu podílových listů nebo Rámcovou smlouvu Tempo s UNIQA investiční společností, a.s. si můžete uzavřít těmito způsoby:

Při uzavírání smlouvy, prosím, věnujte pozornost následujícím věcem:

 • Adresa
  Na adresu ze smlouvy jsou odesílány všechny informace o vaší smlouvě, vč. ročních výpisů, dbejte prosím, o řádné vyplnění a aktualizaci údajů.
 • Osobní údaje
  V případě, že nebudou vyplněny osobní údaje, zejména identifikace dokladu totožnosti, nemůže být smlouva akceptována.
 • Číslo účtu
  číslo účtu, ze kterého budou hrazeny investice je povinnou položkou, v případě, že na smlouvě nebude vyplněno, nemůže být smlouva akceptována.
 • Podpis
  Bez podpisu je smlouva neplatná.

Investice do podílových listů je jednoduchá. Odešlete finanční prostředky na číslo účtu daného podílového fondu a do variabilního symbolu uveďte číslo Vaší smlouvy. Finanční prostředky budou investovány k datu připsání prostředků na účet společnosti. Pokud byly připsány před datem akceptace smlouvy, budou investovány k datu akceptace smlouvy.

Při provádění investice věnujte pozornost následujícím věcem:

 • Prvotní a následná investice je minimálně 500 Kč
 • V případě, že bude uveden chybný variabilní symbol, investice se neprovede

Změnu osobních údajů můžete oznámit následovně:

 • Písemně – volnou formou
  Při změně příjmení, jména, rodného čísla nebo čísla dokladu totožnosti připojte prosím k oznámení kopii dokladu potvrzujícího změnu.
 • Písemně na formuláři.
 • Osobně na pobočkách UNIQA.

Změna musí být zaslána v písemné formě a není možné akceptovat oznámení prostřednictvím e-mailu.

Kontaktní adresa:
UNIQA investiční společnost, a.s.
Úzká 488/8
602 00 Brno

Změny jsou platné ode dne následujícího po doručení oznámení na adresu společnosti. Změny trvalé adresy, jména, příjmení a rodného čísla musí být doloženy kopií občanského průkazu prokazující tuto změnu, nebo musí být dopis opatřen úředně ověřeným podpisem. V případě, že se jedná o změnu na smlouvě, uzavřenou s právnickou osobou, je nutné doložit originál výpisu z obchodního rejstříku ne starší než tři měsíce.

O odkup podílových listů musíte požádat písemně nebo online v Klientském portále moje UNIQA. Písemná žádost musí být provedena na formuláři k tomu určeném (ke stažení zde) a opatřená vaším ověřeným podpisem.
Online odkup bez omezení můžete provádět v Klientském portále moje UNIQA pouze v případě máte-li tuto možnost sjednanou. Sjednat si ji můžete na formuláři “Žádost o přístup k aktivním operacím”.

Při zadávání odkupu prosím věnujte pozornost následujícím věcem:

 • Minimální částka odkupu je 500 Kč
 • Odkup může být zadán částkou nebo počtem odkupovaných podílových listů
 • Odkup podílových listů je prováděn k datu doručení vaší žádosti o odkup
 • Finanční prostředky jsou zasílány na účet nejdříve třetí den po realizaci odkupu
 • Finanční prostředky za odkoupené podílové listy je možné vyplatit pouze na bankovní účet
 • V případě, že nebude možné odkup provést budete informováni prostřednictvím SMS

Odkup je proveden nejdříve 3 pracovní den po doručení žádosti společnosti, nejpozději však do 15 pracovních dnů od jejího doručení. Podílové listy jsou odkupovány za hodnotu k datu doručení žádosti. Odkup lze provést pouze na účet vedený v České republice, výplata v hotovosti nebo poštovní poukázkou není možná.

Každý podílník obdrží automaticky po sjednání smlouvy svůj PIN kód (pokud již PIN kód nebyl vydán dříve). Díky němu se prostřednictvím internetu přihlásíte do Klientského portálu moje UNIQA, kde můžete zdarma sledovat aktuální stav svých investic.

Investiční společnost vrátí automaticky neidentifikované platby, tj. platby s chybným variabilním symbolem nebo platby z neakceptovaných smluv, a to do 60 dnů od jejich připsání na účet společnosti (u plateb v rámci programu Generace X je lhůta na vrácení prostředků 90 dnů). Platby jsou zaslány na stejný účet, ze kterého byly odeslány. V případě, že platbu nelze technicky vrátit (např. byla vložena v hotovosti na přepážce banky, zaslána poštovní poukázkou) vrací společnost platba až na základě žádosti plátce.

V případě chybně zadaného nebo neuvedeného variabilního symbolu však může podílník před uplynutím lhůty 60 dnů požádat o zaúčtování platby ke své smlouvě, v takovém případě bude platba připsána a podílové listy vydány.

Žádost je nezbytné zaslat písemně na kontaktní adresu UNIQA, investiční společnost, a.s., Úzká 8/488, 602 00 Brno. V žádosti je třeba uvést číslo smlouvy, jméno, žádost o zaúčtování platby, zaslané kdy, v jaké výši a s jakými platebními symboly na tuto smlouvu a nezbytné je vlastnoručně se podepsat a doložit kopii dokladu, potvrzujícího provedení transakce (výpis z účtu ap.).

Zadáte-li omylem číslo účtu, které neexistuje, platba se zřejmě vrátí zpět z instituce, kam odešla. Je tedy potřeba zaslat žádost o zpětné zainvestování na smlouvu nebo písemnou žádost o převod na správný účet s ověřeným podpisem.

Zadáte-li omylem číslo účtu, které existuje a odkup již byl proveden musíte kontaktovat osobu/instituci, která platbu obdržela. Žádost může být odeslána i prostřednictvím naší společnosti, která ji předá majiteli účtu. Následné vrácení je již vztahem pouze mezi osobou, která platbu přijala a podílníkem.

Rámcovou smlouvu k podílovým fondům lze ukončit na základě písemné výpovědi, zaslané na kontaktní adresu společnosti UNIQA, investiční společnost, a.s., Úzká 8/488, 602 00 Brno.

Ve výpovědi je třeba uvést číslo smlouvy, jméno podílníka, žádost o odkup všech podílových listů, instrukci, kam vyplatit peníze, dále žádost o ukončení smlouvy a nezbytný je úředně ověřený podpis.

Smlouva je také ukončena automaticky ze strany investiční společnosti v případě, že po dva roky bude na smlouvě nulový zůstatek a nebude zaevidován žádný pohyb (tedy nákup a prodej podílových listů).

Smlouvu s nezletilým lze uzavřít prostřednictvím oprávněného zástupce. Vyplníte formulář „Identifikace oprávněného zástupce“ a doložíte notářsky ověřenou kopii rodného listu. Jakékoliv disponování s podílovými listy oprávněnou osobou (např. předčasný odkup) je považováno za neběžnou majetkovou záležitost, která vyžaduje schválení opatrovnického soudu. Schválení opatrovnického soudu podléhá i případná žádost o aktivní přístup k podílovým listům.

Povinnost zahrnout výnos z prodeje podílových listů do daňového přiznání se vztahuje vždy na právnické osoby a podnikatelské subjekty. Pro fyzické osoby nepodnikatele platí od 01. 01. 2014, že pokud mají zainvestováno déle než 3 roky nebo v daném kalendářním roce neprovedli odkup v souhrnné výši 100 000 Kč a více, nemusí výnos danit.

Ano, je to možné, nicméně se liší v procentu, v jakém banka nominální hodnotu akceptuje - záleží, o jaký typ fondu se jedná.

Majetkové účty investiční společnosti a účty podílových fondů jsou naprosto účetně odděleny, podílník je dále držitelem svých podílových listů. ČNB by obeslala podílníky a určila by nového správce majetku v podílových fondech.

Krach investiční společnosti neohrozí vaši investici!

Investice do podílových fondů není pojištěna vzhledem ke skutečnosti, že se nejedná o vklad, ale o investici do cenných papírů. Pojistit celé portfolio fondu (většinou obsahuje 70-150 různých cenných papírů) by bylo bezúčelné a drahé. Klient musí počítat s kolísáním hodnoty podílového listu (především u dynamických strategií) v závislosti na situaci na trzích apod. Nad investicemi a obchody dohlíží státní orgán Česká národní banka, která se řídí přísnými pravidly vymezenými zákonem.

Nejdůležitějším dokumentem pro uskutečnění převodu podílových listů v rámci dědictví je dokument „Dědické usnesení“, který již nabyl právní moci. V něm jste uveden jako nabyvatel podílových listů a na jeho základě vám spolu s předložením průkazu totožnosti na každé naší pobočce rádi zprostředkují převod podílových listů v rámci dědictví.

Ano, je to možné. Stačí vyplnit a zaslat nám formulář „Plná moc“ (notářsky ověřený). Díky tomuto kroku dáte možnost např. manželce operovat s vašimi investicemi.

Převod podílových listů v rámci fondů UNIQA je proveden na základě písemné žádosti s úředně ověřeným podpisem, zaslané na kontaktní adresu společnosti:

UNIQA investiční společnost, a.s.
Úzká 8/488
602 00 Brno

Odkup je vypočten z hodnoty podílu ke dni doručení žádosti o odkup, následný nákup podílů v cílovém fondu je vypočten dle hodnoty k datu připsání finančních prostředků na účet fondu. Podíly jsou odeslány na účet jiného podílového fondu nejdříve třetí den po provedení odkupu.

Smlouvu Generace X nebo Tempo lze měnit pouze písemně nebo prostřednictvím Klientského portálu moje UNIQA. Všechny změny na smlouvě je možné provádět až po uhrazení každého vstupního poplatku.

Na smlouvě je možné změnit:

 • Investiční profil
  případě, že dojde ke změně profilu na profil s vyšším poplatkem, bude vyžadována úhrada rozdílu poplatku. V případě, že dojde ke změně profilu na profil s nižším poplatkem, není rozdíl poplatku podílníkovi vrácen.
 • Cílová částka
  je nezbytné přesně určit částku navýšení cílové sumy. Z rozdílu původní cílové částky a nové cílové částky bude vypočten vstupní poplatek.

Změny musí být provedeny na příslušném formuláři nebo prostřednictvím Klientského portálu moje UNIQA.

V případě snížení cílové sumy nebude podílníkovi navrácen vstupní poplatek. Podílník může zasílat měsíční částku v libovolné výši – nesmí být však nižší než 500 Kč.

Smlouvu Generace X nebo Tempo je možné ukončit písemně nebo přes pobočky UNIQA:

 • Pokud na smlouvě nikdy nebyly nakoupeny žádné podílové listy, nemusí tato žádost obsahovat ověřený podpis.
 • Pokud jsou ke smlouvě připsány podílové listy, je nejdříve nezbytné požádat o odkup všech podílových listů.
 • V případě, že ještě nebyl zcela splacen vstupní poplatek, bude částka odkupu použita přednostně na úhradu vstupního poplatku a až případný kladný zůstatek bude zaslán podílníkovi.

Smlouvu ovšem není nezbytně nutné ukončovat, automaticky zaniká po uplynutí 24 měsíců ode dne, kdy jste odkoupili poslední podílový list z vašeho portfolia.

Telefonická konzultace
z pohodlí domova.

Ozveme se vám

S nabídkou produktu

Sjednat si schůzku
Sme tu pre Vás nonstop
+420 488 125 125

Jsme tu pro vás

Zavolat
Pobočky UNIQA
Pobočky UNIQA

Vyhledejte si nejvhodnější

Vyhledat pobočku