Česky > Kontakty > Whistleblower

Whistleblower

Vnitřní oznamovací systém protiprávního jednání ve společnostech UNIQA pojišťovna, a.s.; UNIQA investiční společnost, a.s.; UNIQA penzijní společnost, a.s.; a UNIQA Management Services, s.r.o.

Společnost UNIQA pojišťovna, a.s.; UNIQA investiční společnost, a.s.; UNIQA penzijní společnost, a.s.; a UNIQA Management Services, s.r.o. (dále jen „UNIQA“) zavedla v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, vnitřní oznamovací systém UNIQA, který slouží k podání oznámení o protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít v souvislosti s našimi společnostmi.

UNIQA vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro UNIQA nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona o ochraně oznamovatelů, který je k nalezení ve  Sbírce zákonů.

 

Pokud se domníváte, že v UNIQA dochází nebo může dojít k protiprávnímu jednání, máte možnost jej oznámit. Doporučujeme přednostní využití vnitřního oznamovacího systému. Způsoby oznámení v rámci vnitřního oznamovacího systému jsou následující:

 

  1. Prostřednictvím oznamovacího rozhraní    Podat oznámení

 

  1. Písemně, listinnou zásilkou na adresu UNIQA pojišťovna, a.s.; UNIQA investiční společnost, a.s.; UNIQA penzijní společnost, a.s.; a UNIQA Management Services, s.r.o – Compliance, Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika. Zásilku je potřebné označit nápisem "Whistleblowing - NEOTEVÍRAT".

 

  1. Elektronicky, přímo na email příslušné osoby: monika.simkovicova@uniqa.cz, nebo natalia.kulikova@uniqa.sk .

 

  1. Ústně (telefonicky) příslušné osobě, prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

 

  1. Osobně příslušné osobě. Osobní schůzku si můžete sjednat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

 

Ke všem výše uvedeným způsobům oznamování má přístup pouze příslušná osoba, čímž je zajištěna ochrana totožnosti oznamovatele a skutečností uvedených v oznámení.

Oznámení o protiprávním jednání lze podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstvu spravedlnosti České republiky: http://oznamovatel.justice.cz/.

Prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstvu spravedlnosti České republiky nelze podávat oznámení o porušení povinností podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (§ 34a AML zákona). V takovém případě je potřeba oznámení učinit prostřednictvím Finančního analytického úřadu na adrese: https://fau.gov.cz/kontakty  v sekci „Whistleblowing“.

Oznámení musí být určité a srozumitelné. Z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit.

V oznámení oznamovatel uvede své jméno, příjmení a datum narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit jeho totožnost. Současně je účelné sdělit telefon či email, jehož prostřednictvím bude příslušná osoba s oznamovatelem komunikovat.

Oznámení lze učinit i anonymně. Za anonymní je považováno takové oznámení, ve kterém oznamovatel neuvede své jméno, příjmení nebo jiné údaje, dle nichž by jej bylo možné identifikovat. Rovněž v případě anonymního oznámení je účelné sdělit telefon či email, jehož prostřednictvím se při zachování anonymity s oznamovatelem bude moct příslušná osoba spojit.

 

Příslušná osoba:

Mgr. Monika Šimkovičová | Compliance Director

Mobil: +420 725 646 204

E-mail: monika.simkovicova@uniqa.cz

 

JUDr. Natália Kulíková, PhD. | Compliance Specialist & DPO Deputy

Mobil: +421 917 145 271

E-mail: natalia.kulikova@uniqa.sk

 

Uvedené kontakty slouží výhradně k oznámení podezření na protiprávní jednání. Nejsou určené pro podávání reklamací a stížností – pro podávání reklamací a stížností využijte kontakty uvedené zde: Vítáme vaše podněty | UNIQA

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení.

Za přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

Hovor nebude nahráván. O oznámení bude učiněn písemný záznam.