UNIQA Management Services, s.r.o.

Vážení klienti,

v textu níže bychom Vám rádi poskytli základní informace o zpracování osobních údajů v naší společnosti a o Vašich právech, která jsou s tím spojena. Naší prioritou je, abychom osobní údaje zpracovávali vždy plně v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) a další související legislativou.

Níže uvedené informace jsou koncipovány ve formě otázek a odpovědí, aby pro Vás byly co nejpřehlednější.

Správcem osobních údajů je společnost UNIQA Management Services, s. r. o., IČ 256 72 703, se sídlem Evropská 136/810, 160 00 Praha 6, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 60002, infolinka +420 488 125 125, e‑mail: info@uniqa.cz,

(dále též „Společnost“)

Aby pro Vás byly tyto informace dostatečně srozumitelné, rádi bychom Vás níže seznámili se základními pojmy, se kterými pracují příslušné právní předpisy upravující ochranu a zpracování osobních údajů:

 • osobní údaje – veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, například jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, telefonní číslo, emailová adresa, IP adresa apod.,
 • subjekt údajů – osoba, k níž se osobní údaje vztahují,
 • zpracování osobních údajů – činnost, kterou správce nebo zpracovatel provádějí s osobními údaji,
 • správce – osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; zpracováním může pověřit zpracovatele,
 • zpracovatel – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce,
 • účel zpracování osobních údajů – důvod, pro který správce zpracovává osobní údaje,
 • zvláštní kategorie osobních údajů –citlivý osobní údaj zvláštní povahy, např. údaje o zdravotním stavu nebo biometrický údaj umožňující identifikaci osoby,
 • profilování – automatické zpracování osobních údajů za účelem vyhodnocení konkrétních osobních podmínek, například pro potřeby krytí individuálních rizik,
 • cookies – krátké textové soubory, které navštívená webová stránka odešle do prohlížeče, aby usnadnila opakovanou návštěvu stejného webu (nastavení, preferovaný jazyk apod.),
 • geolokační údaje – údaj o geografické poloze (například mobilního zařízení),
 • sociodemografická data – data statistického charakteru (věk, pohlaví, vzdělání apod.), 
 • příjemce – osoba, které jsou osobní údaje předány.

 

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném k tomu, abychom Vám mohli poskytovat naše produkty a služby a dostatečnou zákaznickou podporu v požadované kvalitě, a abychom byli schopni dodržet všechny zákonné povinnosti a ochránit naše oprávněné zájmy.

Vaše osobní údaje a osobní údaje pojištěného (příp. dalších osob v pojištění) získáváme přímo od Vás během jednání o uzavření smlouvy a v průběhu trávní smlouvy nebo od jiných osob, pokud k tomu dáte souhlas (poskytovatelé zdravotních služeb, zdravotnická zařízení apod.), pokud je to nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy (poškozené osoby, orgány veřejné moci apod.) anebo pokud tak stanoví právní předpisy (např. vzájemná informovanost pojišťoven podle zákona o pojišťovnictví) a z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo webových stránek (např. insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí apod.).

Shromažďujeme zejména níže uvedené kategorie osobních údajů o klientech, včetně potenciálních klientů, kteří mají o naše služby zájem nebo kteří nám k tomu dali souhlas:

 • Základní identifikační údaje (které jsou součástí každé uzavřené smlouvy): jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště, číslo a fotografie z průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), státní příslušnost, národnost, podpis apod. Pokud podnikáte, jedná se také o IČ a adresu sídla.
 • Kontaktní údaje: e‑mail, telefonní číslo, kontaktní adresa apod.
 • Sociodemografická data: statistické údaje typu věk, pohlaví, rodinný stav, vzdělání, zaměstnání, příjmy a výdaje, počty dětí, počty osob v domácnosti apod.
 • Informace o využívání našich produktů a služeb: sjednané produkty a služby, využívání webové klientské zóny (uživatelské jméno, heslo, údaje pro vícefaktorové ověření, cookies apod).
 • Informace z interakcí s Vámi: informace ze záznamů telefonických hovorů a korespondence s Vámi vč. e‑mailové komunikace, chatu, sms zpráv apod.
 • Transakční údaje: zejména informace o řádných a mimořádných platbách pojistného, příspěvcích na penzi nebo investovaných prostředcích.
 • Údaje o zdravotním stavu (na základě Vašeho souhlasu) pro účely sjednání produktů, evidence, likvidace škodních či pojistných událostí a následnou výplatu pojistného plnění.
 • Dynamický biometrický podpis: je-li to vzhledem k formě sjednání pojistného produktu nebo související služby potřebné, grafometrický podpis zaznamenaný na technickém zařízení umožňujícím snímání otisku prstu a jeho biometrických charakteristik jako je rychlost, tlak, sklon, markanty písma apod.
 • Osobní údaje třetích osob nezbytné pro plnění povinností UNIQA: základní identifikační údaje třetích osob – subjektů osobních údajů, např. manžela, manželky, partnera, partnerky, dítěte, člena společné domácnosti, pojistníka, pojištěného, obmyšlené osoby, poškozeného, účastníků, svědků pojistných událostí a osob podílejících se na vyřizování pojistných událostí (likvidátoři, znalci a jiné technické osoby), popř. jiných osob.
 • Osobní údaje zaměstnanců Správce: základní identifikační osobní údaje a rozšířené informace o zaměstnanci jakožto subjektu osobních údajů, ID zaměstnance, informace o vzdělání, zdravotním stavu a nemocnosti, pracovní pozici, mzdové a daňové informace, informace o provozní činnosti zaměstnance, bankovní spojení.
 • Informace obchodní a marketingové povahy: informace o nabídkách pojistných produktů a služeb Správce subjektu, o požadavcích a potřebách subjektu ohledně krytí pojistných rizik, informace o osobách podílejících se na sjednání pojistného produktu se subjektem (identifikace získatele včetně jeho osobního čísla anebo obchodního partnera Správce vč. jeho Qpartner čísla).

Tyto osobní údaje zjišťujeme zpravidla za účelem jednání vedoucího k uzavření smlouvy a některé z nich i na základě zákona (např. legislativa proti legalizaci příjmů z trestné činnosti). Bez zpracování těchto osobních údajů Vám nemůžeme naše služby poskytnout.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i v některých případech, kdy s Vámi nemáme uzavřenou smlouvu. Jedná se zejména o situace, kdy jste uvedeni na smlouvě našeho klienta nebo se stanete vedlejším účastníkem v průběhu trvání takovéto smlouvy, například jako oprávněná osoba. Dále se může jednat o osobní údaje, jež jsou nezbytné pro výplatu pojistného plnění nebo dodržování našich zákonných povinností.

Pro větší přehlednost jsme níže účely zpracování osobních údajů rozdělili na dvě části podle kritéria, zda je pro zpracování nutný Váš výslovný souhlas.

Zpracování bez nutnosti Vašeho souhlasu

 • Zpracování na základě plnění právní povinnosti 
  Vaše osobní údaje zpracováváme na základě požadavků vyplývajících z právních předpisů. Zejména se jedná o zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, ve znění tehdejších předpisů a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zpracování na základě smlouvy 

  Dále zpracováváme osobní údaje pro účely uzavření, správy a plnění smlouvy, a to pouze v nezbytném rozsahu. Jedná se o všechny údaje uvedené na smlouvě nebo na změnových formulářích, formulářích analýzy potřeb či v produktových doporučeních. Tyto osobní údaje jsou využívány v rámci poradenské činnosti související s pojištěním fyzických a právnických osob, jednání o smluvním vztahu a uzavírání pojistných smluv, zajištění a správu pojištění, likvidaci pojistných událostí, poskytování plnění z pojistných smluv a výběr a vymáhání pojistného.

  Pro tento účel je poskytnutí Vašich osobních údajů zcela dobrovolné, je však nezbytné pro uzavření smlouvy a její následnou správu. Bez poskytnutí těchto údajů bychom nebyli schopni smlouvu uzavřít, ani plnit z ní vyplývající práva a povinnosti.

 • Zpracování na základě oprávněných zájmů 
  Oprávněným zájmem Společnosti je:
  •    informovat Vás o novinkách týkající se správy Vaší smlouvy a nabízet Vám další produkty a služby,
  •    zpracovávat osobní údaje pro účely prevence a odhalování trestných činů,
  •    předávat osobní údaje v rámci finanční skupiny UNIQA Insurance Group a našich akcionářů v Evropské unii za účelem správy osobních údajů a dalších zpracování,
  •    obhajovat právní nároky.
 • Zpracování pro statistické účely 
  Po ukončení Vaší smlouvy a uplynutí doby, po kterou musejí být osobní údaje uchovány, jsou tyto dále zpracovávány v anonymizované podobě pro statistické účely.
   

Zpracování s Vaším souhlasem

 • Zpracování pro marketingové účely 
  Vaše osobní údaje zpracováváme také pro účely marketingu, pokud k tomu od Vás máme udělený souhlas. Tento souhlas je zcela dobrovolný, avšak nezbytný, abychom Vám mohli zasílat individualizované nabídky produktů a služeb. Více informací naleznete v dokumentu Informační memorandum k souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely.
 • Nahrávání telefonických hovorů 
  S Vaším předchozím souhlasem zpracováváme nahrávky telefonických hovorů na naší zákaznické lince za účelem zkvalitňování poskytovaných služeb. Souhlas s nahráváním poskytujete ještě před zahájením hovoru s operátorem, pokud si nepřejte být nahrávaní můžete využít jiných komunikačních kanálů. 

V souladu se zásadou minimalizace, zpracováváme Vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro naplnění zamýšlených účelů zpracování. Při určení doby zpracování také vycházíme z platných právních předpisů a interních pravidel archivace. Po uplynutí lhůt, po které jsme povinni osobní údaje uchovávat, údaje anonymizujeme nebo mažeme.

Osobní údaje zpracováváme po dobu potřebnou pro zpracování nabídky, trvání pojistné smlouvy a 10 let po ukončení pojistné smlouvy nebo po vypořádání veškerých závazků plynoucích z pojistné smlouvy nebo řízení souvisejících s pojistnou smlouvou, případně pro výkon a obhajobu právních nároků.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je založen na principu dobrovolnosti a můžete jej kdykoliv odvolat. Bude nám to líto, ale Vaše rozhodnutí budeme plně respektovat.

Co by mělo odvolání souhlasu obsahovat?

 • Kdo odvolání podává: Vaše jméno a příjmení, adresu bydliště a datum narození.

 • Uveďte, komu odvolání souhlasu podáváte. Můžete adresovat všem společnostem, kterým jste souhlas poskytli, nebo pouze některým společnostem.

 • Uveďte výslovně, že si nepřejete, abychom dále zpracovávali Vaše osobní údaje pro marketingové účely. 

 • Váš vlastnoruční podpis.

Jakým způsobem lze odvolání poslat?
Žádost o odvolání souhlasu s vlastnoručním podpisem a určením, kterých společností se odvolání týká, směřujte na příslušné kontaktní údaje uvedené v bodu 1.
 

V rámci našich procesů využíváme automatizované zpracování osobních údajů vč. profilování, jejichž účelem je zajištění chodu společnosti a poskytnutí kvalitních individualizovaných služeb na míru našim klientům. Uvedené činnosti jsou využívány zejména pro vyhodnocení rizik, stanovení výše pojistného, výpočet bonusů a dalších služeb, které Vám poskytujeme.

Automatizované zpracování osobních údajů je takové zpracování osobních údajů, při kterém jsou využívány automatické informační systémy (IT aplikace, software, elektronické kalkulačky apod). Automatizované zpracování je využíváno pro vyhodnocení Vašich konkrétních osobních podmínek, například k vyhodnocení potřebného krytí individuálních rizik souvisejících s Vaším majetkem nebo zdravotním stavem.

Profilování je formou automatizovaného zpracování osobních údajů, na základě kterého dochází k vyhodnocování chování konkrétních osob, a to zejména za účelem rozboru či předvídání jejich pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, místa, kde se nacházejí nebo jejich pohybu.

Při zpracování osobních údajů můžete uplatnit následující práva:

 • Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů:
  Informace obsahují zejména: totožnost a kontaktní údaje správce, jeho zástupce a případně i pověřence pro ochranu osobních údajů, účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uchování osobních údajů, oprávněné správce, výčet Vašich práv, možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace zda a jak dochází k automatizovanému rozhodování a profilování.

 • Právo na přístup k osobním údajům
  Máte právo na potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o Vašich právech, o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.

 • Právo na opravu
  Zpracováváme Vaše neaktuální či nepřesné osobní údaje? Změnil jste například adresu bydliště? Informujte nás prosím, a my osobní údaje opravíme.

 • Právo na výmaz (právo být zapomenut)
  V některých zákonem stanovených případech jsme povinni Vaše osobní údaje na Váš pokyn vymazat. Každá takováto žádost však podléhá individuálnímu vyhodnocení, neboť i společnosti UNIQA Insurance Group mají povinnost či oprávněný zájem po dobu zákonem stanovených lhůt osobní údaje i nadále zpracovávat.

 • Právo na omezení zpracování
  Pokud si přejete, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo si přejete osobní údaje blokovat.

 • Právo na přenositelnost údajů
  Pokud si přejete, abychom poskytli Vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předáme Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu Vámi určenému subjektu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

 • Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování
  Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a požádejte nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.
  Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování.

 • Právo podat stížnost na Úřad pro Ochranu osobních údajů
  Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.

 • Kde můžete práva uplatnit a jsou tato práva zpoplatněna?
  Jednotlivá práva můžete uplatnit na kontaktech uvedených v bodu 1. Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si vyhrazujeme právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

 • Za jak dlouho můžete očekávat naši odpověď?
  Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce o Vašeho podání. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů bychom vás informovali.

Naší snahou je co nejvíce omezit okruh osob, které mají přístup k Vašim osobním údajům.

 • K osobním údajům tak mají přístup naši zaměstnanci, další osoby, které pro nás pracují. Kromě toho mohou být osobní údaje sdíleny v rámci finanční skupiny UNIQA Insurance Group, např. pro administrativní účely a ochranu našich oprávněných zájmů. Pro účely marketingu jsou zpřístupněny pouze tehdy, pokud k tomu od Vás máme souhlas. 

 • Abychom Vám mohli poskytovat kvalitní poradenství v souladu s Vašimi zájmy, jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny interní síti zprostředkovatelů (UNIQA Management Services, s.r.o.) či externím zprostředkovatelům, a to pouze v nezbytném rozsahu pro zajištění kvality poskytovaných služeb.

 • Dále je mohou zpracovávat také naši smluvní partneři, jako například poskytovatelé IT služeb, tiskových a poštovních služeb, asistenční společnosti, zajistitelé a pojišťovací zprostředkovatelé, právní nebo daňoví zástupci nebo auditoři, vymáhací agentury apod. Při výběru smluvních partnerů dbáme na to, aby měli nastaveny dostatečné standardy pro zabezpečení osobních údajů a uzavíráme s nimi smlouvu o zpracování osobních údajů.

 • Aktuální seznam příjemců osobní údajů naleznete v tomto dokumentu.

 • Navíc mohou osobní údaje získat i jiné osoby v případě, že by na naší straně došlo k fúzi, prodeji podniku nebo prodeji/předání pojistného kmene.

 • Všechny výše uvedené osoby jsou vázány mlčenlivostí a dodržují standardy zabezpečení osobních údajů.

 • Podle zákona můžeme vybrané osobní údaje sdílet s ostatními pojišťovnami za účelem prevence a odhalování pojistných podvodů a dalšího protiprávního jednání, a to buď přímo, nebo prostřednictvím České asociace pojišťoven, a dále s orgány veřejné moci, jako jsou například policie, státní zastupitelství, soudy, daňová správa, Česká národní banka, finanční arbitr, exekutoři a podobně.

 • K osobním údajům mohou mít přístup také ostatní osoby uvedené v pojistné smlouvě – například osoby oprávněné k přijetí pojistného plnění při pojistné události a případně omezeně také zaměstnavatel, pokud přispívá na životní pojištění.

Společnost jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který dohlíží na řádné zpracování osobních údajů. Na pověřence se můžete ve věci zpracování osobních údajů kdykoliv obrátit na privacy@uniqa.cz nebo na výše uvedené kontaktní adrese.
Prosíme Vás o sdílení výše uvedených informací i s dalšími osobami, které jste uvedli na smlouvě či v průběhu jejího trvání, neboť i jejich osobní údaje zpracováváme pro účely Vaší smlouvy.


Aktualizováno k datu: 31. 8. 2021

Informační memorandum

Příjemci osobních údajů

 

UNIQA Österreich Versicherungen AG, mateřská společnost Správce se sídlem Untere Donaustrasse 21, A-1029, Vídeň, Rakousko, a další společnosti v rámci pojišťovací skupiny UNIQA, kterým jsou osobní údaje subjektů předávány na základě oprávněného zájmu Správce a mateřské společnosti na optimalizaci produktů a služeb Správce poskytovaných subjektům, přímém marketingu, který je však realizován výhradně s předchozím souhlasem subjektu, a také ekonomickém řízení celé skupiny UNIQA;

(b) Pojišťovací zprostředkovatelé a jiné oprávněné osoby na základě právních předpisů v oblasti pojišťovnictví. Správce pro obchodní činnost a distribuci svých pojistných produktů, klientské poradenství a poskytování informací vytváří a využívá síť pojišťovacích zprostředkovatelů (interních a externích). Těmto osobám předává (a rovněž od nich sbírá) Správce osobní údaje subjektů, avšak pouze v rozsahu, struktuře a při příležitostech, které jsou nezbytně nutné pro uzavření, řádnou správu a čerpání pojistných smluv klienty. Předávání osobních údajů a jejich zpracování těmito zpracovateli se děje výlučně na základě smluv o zpracování osobních údajů, na jejichž základě jsou tito zpracovatelé vázáni požadavky a pokyny Správce na zpracování a ochranu osobních údajů, zajištění důvěrnosti a bezpečnosti zpracování;

(c) Poskytovatelé IT, komunikačních a souvisejících služeb (např. tiskové a poštovní služby, dlouhodobá fyzická archivace, poskytovatelé služeb přímého marketingu), jako jsou dodavatelé a správci vnitřních informačních systémů, on-line nástrojů a webových stránek, elektronických komunikačních kanálů a aplikací Správce. I u těchto zpracovatelů se zpracování osobních údajů děje výlučně na základě precizní a podrobné smlouvy o zpracování osobních údajů, jíž je každý zpracovatel zavázán, aby zavedl, udržoval a prováděl nezbytná opatření k ochraně a zabezpečení osobních údajů subjektů;

(d) Poskytovatelé asistenčních, poradenských a dalších služeb. Správce pro zajištění některých obchodních, marketingových či provozních činností a pro poskytování služeb využívá externí dodavatele, kteří pro řádný výkon svých aktivit musejí mít přístup i osobním údajům subjektů. Správce předává osobní údaje výlučně na základě řádných smluv o zpracování osobních údajů, a to např. poradenským společnostem, advokátním kancelářím, vymáhacím agenturám a dalším obchodním partnerům;
 

Seznam nejvýznamnějších zpracovatelůkterým při dodržení všech zásad bezpečnosti poskytujeme osobní údaje zákazníků:

marketingové
a obchodní účely

AMI Praha a.s

IČO: 25715909

IBRS - International Business
and Research s.r.o.

IČO: 2613758

Magnas Media s.r.o

IČO: 24225584

Medio Interactive s.r.o

IČO: 24675920

NMS Market Research s.r.o.

IČO: 25749315

UNIQA International

 

     

práce s daty
klientů

Atlantis software spol. s.r.o.

IČO: 28365399

atlantis telecom spol. s r.o.

IČO: 60466189

BG Telekom

IČO: 13790480

MARKET VISION s.r.o.

IČO: 26502097

Open One a.s

 

     

vymáhání
pohledávek

ABEWY EXE GROUP, s.r.o. 

IČO: 27944514

Česká mailingová společnost, s.r.o

IČO: 26196646

Intrum Czech, s.r.o.

IČO: 27221971

M.B.A. Finance s.r.o.

IČO: 27407209

externí call-centra

MediaCall s.r.o.,

IČO: 24198013

IČO: 26418037

FORMICA Group s.r.o.

IČO: 26155231

PARADIGMA s.r.o.

IČO: 3666233

 

 

 

IT služby

Atlantis software spol. s.r.o.

IČO: 28365399

atlantis telecom spol. s r.o.

IČO: 60466189

BG Telekom

IČO: 13790480

Bisnode Česká republika, a.s.

IČO: 63078201

C.A. System s.r.o.

IČO: 26128730

Cebia, spol. s r.o.

IČO: 18628443

FSS, spol. s r.o.

IČO: 25957368

LLP CRM, s.r.o.

IČO: 04365259

MARKET VISION s.r.o.

IČO: 26502097

METEOPRESS, spol. s r.o.

IČO: 47125381

Octo Telematics

 

OpenOne a.s

IČO: 26460980

UNIQA Group Service
Center Slovakia, spol. s r.o

IČO: 34 145 311

     

Zprostředkování
pojištění

Aon Central and Eastern Europe, a.s.

IČO: 47123672

Broker Consulting, a.s.

IČO: 25221736

Broker Trust, a.s.

IČO: 26439719

Fincentrum a.s.

IČO: 24260444

GrECo JLT Czech Republic s.r.o

IČO: 45793107

HC Broker, s.r.o.

IČO: 29196540

Home Credit a.s. 

IČO: 26978636

Chytrý Honza, a.s.

IČO: 29048770

IMG, a.s.

IČO: 63080419

INSIA, a.s.

IČO: 48034479

MAI INSURANCE BROKERS, s.r.o.

IČO: 25666428

MARSH, s.r.o.

IČO: 45306541

Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.

IČO: 48024562

OK Group, a.s

IČO: 25561804

OVB Allfinanz, a.s.

IČO: 48040410

Partners Financial Services, a.s.

IČO: 27699781

Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

IČO: 49241257

Raiffeisenbank a.s.

IČO: 49240901

RCI Financial Services, s.r.o.

IČO: 25722328

Renomia Network, s.r.o.

IČO: 03108830

Renomia, a.s.

IČO: 48391301

Respect, a.s.

IČO: 25146351

Rozsáhlá vlastní sít
pojišťovacích zprostředkovatelů

 

SAB servis, s.r.o.

IČO: 24704008

Swiss Life Select Česká republika, s.r.o.

IČO: 63480191

Willis, s.r.o.

IČO: 47122030

     

Poštovní služby

Iron Mountain Česká republika s.r.o.

IČO: 25064631

Avis Marketing, spol. s r.o.

IČO: 25072676

Copy General Onsite Services s.r.o.

IČO: 26689511

Optys, spol. s r. o.

IČO: 42869048

Česká pošta, s.p.

IČO: 47114983

     

Asistenční služby

AXA ASSISTANCE CZ,  s.r.o.

IČO: 25695215

Europ Assistance s.r.o.

IČO: 25287851

(e) Zajistitelé a mezinárodní pojistitelé. Pro účely zajištění předáváme základní osobní údaje níže uvedeným zajistitelům a mezinárodním pojistitelům usídleným v Evropské unii, resp. Evropském hospodářském prostoru i mimo něj, kteří jsou rovněž vázáni pravidly na ochranu osobních údajů a to zejména UNIQA Re AG, se sídlem Lavaterstrasse 85, CH - 8002 Curych, Švýcarsko; případě další ad hoc zajistitelé.

V zákonem stanovených případech mohou být osobní údaje zpřístupňovány těmto kategoriím příjemců:

(f) Výměna informací mezi pojišťovnami, bankami a Českou kanceláří pojistitelů. V souladu s požadavky příslušných právních předpisů se Správce spolu s ostatními pojišťovnami, bankami a finančními institucemi (v případě flotilových pojištění, anebo pokud je pojistné plnění vinkulováno), popř. Českou kanceláří pojistitelů informují a vzájemně si předávají informace o pojištění fyzických a právnických osob a jeho zprostředkování, jejichž součástí jsou nezbytně i osobní údaje subjektů, mezi něž patří i zmocněnci účastníků pojištění, osoby zúčastněné na škodné anebo pojistné události. Tyto informace jsou předávány především za účelem prevence a odhalování pojistných
podvodů, příp. jiných protiprávních jednání, a to i v případech podezření na takovou činnost. 

(g) Veřejnoprávní orgány. Správce je na základě ustanovení příslušných právních předpisů povinen poskytovat informace a osobní údaje i vybraným orgánům veřejné moci a jiným veřejným subjektům, které jsou k tomuto ze zákona oprávněny. Mezi tyto orgány patří především Česká národní banka a další orgány dohledu, Ministerstvo financí a orgány finanční správy, notáři v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí anebo orgány činné v trestním řízení (soudy, Policie ČR, atp.). Správce může přímo poskytnout osobní údaje i jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.