Česky > O nás > Pro média > Světový den boje proti rakovině: nemocných přibývá, ale medicína vybojovala dílčí úspěchy

Světový den boje proti rakovině: nemocných přibývá, ale medicína vybojovala dílčí úspěchy

04.02.2022

V mezinárodním srovnání si vede Česká republika v incidenci zhoubných nádorů v Evropě průměrně, ale u řady diagnóz obsazujeme přední místa statistik, například 2. místo u zhoubných novotvarů ledviny nebo 3. místo u slinivky břišní. Incidence rakovinných diagnóz setrvale roste. Ale jsou i dobré zprávy: růst počtu nemocných zpomaluje a snižuje se i mortalita v souvislosti s touto diagnózou. Na pozitivní trendy reaguje i pojištění.

 

 

Jeden ze tří

Statistika hovoří jasně: každý 3. obyvatel České republiky v průběhu svého života onemocní rakovinou. Zhoubné novotvary (ZN) jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí v české populaci, hned po kardiovaskulárních chorobách. Výskyt diagnózy rakoviny je mírně vyšší u mužů než u žen. Mezi nejčastější malignity patřily ZN tlustého střeva a konečníku, ZN prostaty, ZN prsu u žen a ZN průdušnice, průdušky a plíce. Ty dohromady tvořily v minulých letech téměř polovinu všech zhoubných nádorů diagnostikovaných v ČR. U mužů je nejčastější výskyt ZN prostaty, a to až u čtvrtiny diagnóz rakoviny, přičemž incidence roste. Ještě vyšší zastoupení (asi 27 %) je ZN prsu u žen. I zde počet nemocných narůstá, ale dynamika se zpomaluje.

„Rostoucí počet hlášených případů můžeme částečně dávat do souvislosti se stárnutím populace ČR. Zvyšuje se průměrný věk lidí. Ten je přitom hlavním rizikovým faktorem zhoubného bujení, mimo jiné díky kumulativnímu vlivu rizikových faktorů,“ upozorňuje Eva Trajboldová, manažerka pojištění osob UNIQA.  

Prevence pomáhá

A teď i ty lepší zprávy: i když obě nejčastější diagnózy stále patří k hlavním příčinám úmrtí v případě obou pohlaví, mortalita dlouhodobě klesá, a naopak roste prevalence, tedy přežití s touto diagnózou u mužů i žen. Podobný trend lze sledovat i v řadě dalších ZN.

V České republice jsou dlouhodobě zavedené a z veřejného zdravotního pojištění plně hrazené preventivní programy nádorových onemocnění – screening prsu, děložního hrdla a tlustého střeva a konečníku. Zejména díky nim sledujeme setrvale pozitivní dopad na vývoj incidence (především u ZN tlustého střeva a konečníku a ZN děložního hrdla) a mortality těchto ZN. Pokrytí cílové populace screeningem ZN prsu, děložního hrdla a tlustého střeva a konečníku dosahovalo v nastavených intervalech u příslušné cílové skupiny populace ČR v posledních letech úrovně nad 50 % a u vyšetření střev přes 30 %.

Špičková česká Komplexní onkologická centra poskytující specializovanou péči, z nichž některá disponují i výzkumnými kapacitami.

Problematickou překážku účinné pravidelné prevence nastavila koronavirová epidemie. V jejím důsledku může být omezen přístup k neakutním zdravotním službám, anebo hrají roli obavy lidí navštěvovat zdravotnické zařízení v době silné infekce. Tento výpadek by v dlouhodobém horizontu mohl vést ke zhoršení zdravotního stavu populace.

Rakovina versus pojištění

Pojistnou ochranu pro případ onemocnění rakovinou a jejích následků lze sjednat v životním pojištění (pro případ smrti následkem nemoci nebo pro případ nastalé invalidity) a v dalších souvisejících připojištěních, zejména v rámci připojištění pro případ velmi vážného onemocnění. To kryje většinu frekventovanějších diagnóz ZN jak u dospělých, tak i u dětských klientů. Dále lze čerpat pojistné plnění v případě probíhající léčby z denních dávek v pracovní neschopnosti, z denních dávek za hospitalizaci, případně i z připojištění ošetřovného.

„Ve výplatách pojistného plnění UNIQA ze životního pojištění a z pojištění pro případ velmi závažných onemocnění je rakovina dominantní příčinou vzniku nároku klienta. U dospělých osob je výskyt srovnatelný s kardiovaskulárními onemocněními, u dětí jsou rakovina a zhoubné nádory druhou nejfrekventovanější příčinou výplaty po diabetu I. typu,“ konstatuje Petra Leštinová, manažerka škod z pojištění osob UNIQA.

K nejčastějším diagnózám řešeným v rámci pojištění osob UNIQA jsou u mužů zhoubné novotvary slinivky, střev a mozku, u žen zhoubné nádory prsu nebo dělohy a vaječníků. Případů spojených se smrtí klienta je nejvíce při diagnózách rakoviny slinivky a střev nebo konečníku u mužů a při diagnózách rakoviny prsu nebo dělohy či vaječníků a plic u žen. U dětských klientů vede mezi rakovinnými onemocněními leukémie.

Zlepšující se včasná diagnostika a kvalitní léčba se v pojištění projevuje i jinak: „Podíl zhoubných novotvarů jako příčiny vzniku nároku na pojistné plnění z rizika invalidity v čase klesá. Mnohem více je invalidit z důvodu psychických obtíží, duševních poruch nebo onemocnění pohybového aparátu,“ vypočítává Petra Leštinová.

V souladu s pokrokem medicíny se mění také úhel pohledu pojišťovny. Zatímco v minulosti řešilo pojištění pro případ velmi vážných onemocnění hlavně důsledky po razantních zásazích a operacích, nyní se zaměřuje na proces léčby jako celek. „Pojistná ochrana se rozšiřuje, protože definice pojistných událostí nyní zahrnují i neinvazivní léčebné procesy a postupy nespočívající v operativním odstraňování novotvarů. Je to v zájmu klienta, protože i tyto metody jsou samozřejmě pro organismus zatěžující a nepříjemné, tudíž pojištění by mělo pomoci zkvalitnit život pacienta i v těchto chvílích,“ vysvětluje Eva Trajboldová.

Nový evropský přístup

V souladu s pokrokem medicíny a úspěšností aplikovaných postupů zjednodušuje pojišťovna také dotazník týkající se rodinné anamnézy v případě výskytu rakoviny u blízkých. V současné době je tato iniciativa, tzv. právo na zapomenutí, součástí připravované evropské legislativy, popřípadě obecného kodexu, s nimiž se bude mimo jiné oblasti aplikace přistupovat i k (potenciálním) pacientům ohledně rakoviny. Forma tedy ještě není jasná, nicméně cílem je snížit vliv negativní zdravotní historie rodiny na posuzování rizikovosti konkrétního jedince.