Česky > O nás > Pro média > Světový den zdraví: jak se lze pojistit pro případ onemocnění

Světový den zdraví: jak se lze pojistit pro případ onemocnění

07.04.2023

Na pátek 7. dubna připadá Mezinárodní den zdraví. Připomínáme si datum z roku 1950, kdy byla založena Světová organizace zdraví (World Health Organisation WHO). Její aktivity jsou zaměřeny na prevenci a postupné vymýcení nebezpečných nemocí. Zlepšení kvality života lze dosáhnout i sjednáním životního pojištění s připojištěními využitelnými v případě, že člověka postihne závažnější choroba.

 

 

Životní pojištění samo o sobě nikomu nezaručí stálou kondici a dlouhověkost, může ale mít zásadní vliv na to, jak člověk přestojí různé zdravotní události, které ho mohou během života potkat. Zejména ty závažnější, jež zamíchají dosavadním životním stylem celé rodiny. Protože obecně platí, že pojištění by mělo zabezpečit další provoz a důstojný chod domácnosti právě v takových těžkých situacích (smrt, dlouhodobá pracovní neschopnost, invalidita); jeho účelem není krýt banálnější výpadky.

Vstup do pojištění

Na otázky týkající se zdravotní kondice narazí člověk už při sjednávání smlouvy. Podle výše požadované pojistné částky mohou být obsahem zdravotního dotazníku, který je potřeba pravdivě zodpovědět, anebo v případě vyšší potřeby krytí může pojišťovna vyžadovat zdravotní dokumentaci, popřípadě vyšetření u lékaře. Aktuální zdravotní stav, ale i anamnéza a rodinné zátěže mají vliv na výši pojistného, eventuálně na limity pojistných částek nebo dílčí výluky z pojištění.

Kouření a obezita

UNIQA samozřejmě na vstupu do pojištění pečlivě sleduje i moderní neduhy. Ty jsou zastoupeny hlavně kouřením a nadváhou. Nebezpečí z nich vyplývající se týkají hlavně rizika smrti v životním pojištění, a také připojištění závažných onemocnění. UNIQA se dotazuje na výskyt „kuřáckých“ diagnóz, jako jsou karcinom plic, ischemická choroba srdeční a infarkt, mrtvice nebo astma v přímé příbuzenské linii ve věku do 60 let. Pokud je zachycen výskyt takových onemocnění u blízkých osob kuřáka, ten musí počítat s příplatkem podle četnosti, případně s výlukou na příslušné choroby. Přirážka se pohybuje v průměru v nižších desítkách procent.

„UNIQA nicméně rovněž zohledňuje průběžně medicínský pokrok v léčení některých onemocnění a dostupnost urgentní lékařské péče. Ty lze doložit objektivně klesající úmrtností u některých diagnóz, jako například u srdečního infarktu nebo náhlé mozkové příhody, a lepšími výsledky rekonvalescence pacientů,“ podotýká Eva Trajboldová, manažerka produktů pojištění osob UNIQA.

UNIQA současně umí „odměnit“ uvědomělé klienty: už před více lety zavedla plošně slevu pro ty, kteří splňují parametry „štíhlého nekuřáka“ (podle BMI). Ten zaplatí až o 20 % méně na rizika smrti nebo v připojištění velmi závažných chorob.

Zatímco kouření je aktuálně poněkud na ústupu, nadváha či obezita se naopak ukazuje jako sílící fenomén u klientů životního pojištění UNIQA. Dá se spekulovat o dvou faktorech: tím aktuálním byla dlouhodobá pandemie se všemi omezeními, kvůli níž se lidé méně hýbali a tloustli. Roli hraje ale také objektivní skutečnost, že do životního pojištění vstupují lidé ve vyšším věku než dříve, tedy zpravidla s vyšším BMI. Zatímco tato hodnota se v UNIQA ještě do roku 2014 držela v průměru pod 25, poté už se pravidelně pohybovala nad touto hranicí. A ta je současně předělem mezi normální hmotností a počínající nadváhou. Dá se tedy říct, že klienti UNIQA už zdravou váhu v průměru nemají. Meziroční přírůstek BMI zákazníků UNIQA byl v posledních letech nejvyšší.

„Kouření je však při uzavírání životního pojištění výrazně horší faktor než nadváha či dokonce obezita. Cigarety zvyšují úmrtnost už v mladším věku až dvojnásobně, zatímco obezita obrazně řečeno „sebere“ pár let života až starším ročníkům,“ upozorňuje Eva Trajboldová.

Pojištění denních dávek v pracovní neschopnosti

Tento druh pojištění se vyplatí zejména osobám, na nichž je závislá existence dalších rodinných příslušníků, anebo těm, kteří mají finanční závazky v podobě půjček, hypotéky, leasingu apod. Úkolem pojištění denních dávek v pracovní neschopnosti je krýt výpadek příjmů během dlouhodobějšího léčení tak, aby byl člověk schopen dál živit děti a/nebo splácet své závazky. Podle úrovně pravidelných měsíčních příjmů a výdajů si klient stanovuje pojistnou částku, tedy dávku, jaká mu bude při dlouhodobém stonání vyplácena, maximálně 2 000 Kč denně.

Toto pojistné řešení je spojeno s čekací lhůtou: na pojistné plnění vzniká nárok po uplynutí 2 měsíců od uzavření pojištění; neplatí to pro úrazy a akutní infekční nemoci, u nichž je možné čerpat pojistné plnění okamžitě. Denní dávky se vyplácí po uplynutí tzv. karenční lhůty 10, 14, 28, 42 nebo 54 dnů od zahájení pracovní neschopnosti – podle volby klienta. U nejčastější varianty 28 dnů lze od 29. dne pracovní neschopnosti čerpat denní dávky i zpětně od 1. dne.

Připojištění velmi vážných onemocnění

V posledních letech vzrostl zájem o uzavření právě tohoto krytí. V průběhu let rovněž roste okruh diagnóz, na které se toto připojištění vztahuje. UNIQA pojišťuje aktuálně 34 diagnóz rozdělených podle souvislostí do 5 skupin u dospělých osob (u každé skupiny lze plnit až 100 % pojistné částky, celkem tedy až pětinásobek sjednané částky) a 27 diagnóz u dětí, rovněž rozdělených do 5 skupin s maximem pojistného plnění na pětinásobku dohodnuté částky. V nabídce jsou i cílený balíček pro ženy (6 specifických diagnóz) a balíček pro muže (14 specifických diagnóz). Jedná se o statisticky nejfrekventovanější choroby. Seznam je sestavován ve spolupráci se zajišťovnou, která dlouhodobě sleduje globální i regionální trendy.

Vedle dlouhodobě standardně zahrnutých pojistných událostí, jako jsou rakovina, srdeční infarkt, mrtvice, transplantace orgánů, selhání ledvin, oslepnutí nebo ohluchnutí, byly postupně doplňovány i další nyní časté diagnózy, jako jsou encefalitida, bakteriální meningitida, roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba nebo karcinom děložního čípku in situ. Toto pojištění kryje i rekonstrukce prsu po mastektomii v důsledku nádorového onemocnění. U dětí přibyly diagnózy dětské obrny, diabetu 1. typu nebo epilepsie.

Pojistnou událostí je lékařsky potvrzená diagnóza a naplnění dalších podmínek, které se liší podle konkrétní choroby. Nejčastěji hlásí dospělí klienti UNIQA onkologické nálezy, dále srdeční infarkty a mrtvice. Během let 2021 a 2022 výrazně přibylo pojistných událostí spojených se zhoubnými nádory. Lze spekulovat, že za tím je zanedbaná prevence z pandemických let. Podstatně stoupají i případy roztroušené sklerózy. U dětí jsou na prvním místě diabetes 1. typu a epilepsie, následují rovněž novotvary.

U zhoubných novotvarů se v souladu s pokrokem medicíny změnil přístup k pojistnému plnění: „Pojistná ochrana se rozšiřuje, protože definice pojistných událostí nyní zahrnují i neinvazivní léčebné procesy a postupy nespočívající v operativním odstraňování novotvarů. Je to v zájmu klienta, protože i tyto metody jsou samozřejmě pro organismus zatěžující a nepříjemné, tudíž pojištění by mělo pomoci zkvalitnit život pacienta i v těchto chvílích,“ vysvětluje Eva Trajboldová.

Pojistné krytí invalidity u duševních onemocnění

V posledních letech dominují jako příčina přiznání invalidních důchodů vedle onemocnění pohybového aparátu hlavně duševní poruchy nebo psychická onemocnění. Výzkumy prokazují, že pro duševní zdraví byly devastující dva covidové roky. Největší nárůst byl podle Národního ústavu pro duševní zdraví zaznamenán v ČR u depresí (3x vyšší) a úzkostných symptomů (o dvě třetiny).

U rizika invalidity klienta kryje životní pojištění UNIQA i řadu psychiatrických diagnóz. Samozřejmě s výjimkou těch, jejichž vznik a vývoj souvisí s konzumací alkoholu a návykových látek. Je-li klientovi přiznán 3., případně 2. stupeň invalidity na základě psychiatrické diagnózy, poskytne UNIQA pojistné plnění sjednané ve smlouvě. To se týká zejména organických duševních poruch, schizofrenie, poruch s bludy, afektivních poruch, neurotických‚ stresových somatoformních poruch, poruch osobnosti a chování, poruchy psychického vývoje nebo neurčené duševní poruchy. Organické duševní poruchy, včetně symptomatických, a schizofrenie jsou kryté v životním pojištění UNIQA i v případě přiznání 1. stupně invalidity. Sem patří zejména např. Alzheimerova choroba, vaskulární demence nebo úzkostné poruchy, halucinóza nebo porucha poznávání.

„Škálu diagnóz, na které se vztahuje pojistná ochrana, jsme významně rozšířili. V současné době kryjeme i prokázaný syndrom vyhoření jako oficiálně uznané onemocnění, jež může vést k omezení schopnosti výdělečné činnosti nad 40 % a k invalidizaci postižené osoby. Pojistnou částku lze sjednat až na 6 milionů korun,“ konstatovala Eva Trajboldová, manažerka produktů pojištění osob UNIQA pojišťovny.

V rámci připojištění dlouhodobé péče k životnímu pojištění poskytne UNIQA své plnění v případě přiznaného příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách nejméně od 2. stupně za všechny duševní poruchy a poruchy chování. I zde platí výjimka pro stavy v souvislosti s návykovými látkami. 

A konečně lze uplatnit rovněž nárok z připojištění závažných onemocnění UNIQA u diagnózy Parkinsonovy choroby do věku 65 let a Creutzfeld-Jakobovy choroby.