Česky > O nás > Pro média > UNIQA: I malé podnikání či živnost potřebují přiměřené pojištění

UNIQA: I malé podnikání či živnost potřebují přiměřené pojištění

16.05.2024

Pojištění od UNIQA umí pomoci podnikatelům růst a soustředit se na vlastní podnikání, protože umí v případě nenadálých a nepříjemných událostí udržet firmu nad vodou. Je ale nápomocné i v běžných drobnějších nesnázích.

Pojištění pro živnostníky, malé podnikatele či OSVČ má tyto hlavní funkce: obnovit poškozený nebo zničený majetek po pojistné události, a dále pokrýt škody, které podnikatel přímo či nepřímo způsobí třetím osobám a subjektům v souvislosti s provozováním své činnosti. Velmi užitečné je dnes ovšem i zajištění různorodé pomoci při obstarání užitečných služeb pro podnikání při každodenním provozu díky bohatým asistenčním službám.

Podnikatelské pojištění Perfekt od UNIQA slouží zejména malým a středním podnikatelům (segmentu SME), živnostníkům, OSVČ, ale také bytovým družstvům, SVJ, a dokonce i menším obcím či jiným státním institucím a úřadům. Okruh potenciálních klientů je široký, přičemž dle velikosti klienta a jeho zaměření je konkrétní nabídka přizpůsobena na míru každému subjektu

V čem se UNIQA liší od konkurence?

Zákazníka netlačí do žádného balíčku: rozsah každé smlouvy a krytí jsou individuální. Při zadání konkrétních činností podnikatele je systém nastaven tak, aby automaticky předvolil a přednastavil základní konfigurace krytí, pojistných částek a limitů, včetně odpovídajících doložek. Ta se dá následně měnit, doplňovat a upravovat ruku v ruce se zákazníkem. Přitom vychází UNIQA jak z dlouholetých zkušeností se zákaznickou péčí, tak i z vyhodnocování vzniklých škod.

Nejpodstatnějším dokumentem je pojistná smlouva. UNIQA je maximálně transparentní – její vzhled jsme koncipovali strukturovaně a srozumitelně, aby měl klient přehled o tom, co má sjednáno a kolik ho to stojí. Nový je i systém úpisu a schvalování nestandardních požadavků tak, aby byly vyřízeny v co nejkratším čase.

Jak je samotné pojištění poskládáno?

Celé pojistné řešení Perfekt je rozděleno na 3 na sebe navazující části:

 1. Pojištění majetku pokrývá škody vzniklé v důsledku živelních nebezpečí, přepětí, atmosférických srážek, odcizení, vandalismu, nebo nahodilého rozbití skla, přerušení provozu, přepravě nákladu anebo peněz. Vedle samotné obnovy podnikatelského majetku nesmíme zapomenout na další finanční ztráty, které mohou souvislosti s pojistnými událostmi vznikat – například úhrada nákladů při odklízecích či bouracích pracích, hodnota vodného a stočného při havárii rozvodů, nebo ušlý nájem v důsledku neobyvatelnosti pronajímaných prostor. Lze sjednat i pojistné krytí pro elektronická a strojní zařízení. Hodnota pojištěného majetku na jedné adrese je pro potřeby podnikatelského pojištění omezena částkou 100 milionů korun.

 2. Pojištění odpovědnosti nastavila UNIQA tak, aby nabízelo co nejširší výčet krytí, které si podnikatel může sjednat, a to například včetně často diskutovaných škod způsobených subjekty, které jednají jménem pojištěného, nebo škod způsobených subjektům, které jsou s pojištěným majetkově propojeny (třeba mateřské nebo dceřiné společnosti). Vychází se z požadavků platné legislativy, UNIQA zohlednila vývoj za uplynulé roky od implementace NOZ, a ke slovu přišly i zkušenosti ze škod. K porovnání má klient i více variant kalkulací. Perfekt cílí na širší okruh potencionálních klientů, než je obvyklé, neboť UNIQA zvýšila hranici příjmů (čistého obratu) jako jednoho z rozhodujících faktorů až na 100 milionů Kč.

 3. Asistenční služby pro podnikatele: zde si UNIQA vytkla za cíl rozšířit jak její možnosti, tak i celkový význam a využitelnost pro klienta. V dosavadní praxi se asistence uplatňovala především u bytových domů, nyní ji nabízíme podnikatelům všech zaměření a profesí. Ze zkušeností s asistencemi v občanském pojištění, průzkumu nabídek v jiných evropských zemích a specifikům českého trhu přináší UNIQA nabídku těchto služeb ve třech oblastech:
 • Technická asistence
 • Kyber & IT asistence
 • Právní asistence a daňové poradenství

Kde může firmám pomoci asistenční servis?

 • Expresní technické zásahy řemeslníků při haváriích: instalatéři, elektrikáři, plynaři.
 • Opravy vadných spotřebičů, například myček, lednic, mrazáků, kotlů apod.
 • IT: Kontrola zabezpečení systémů, wi-fi, odstranění škodlivého malware, software, spyware, blokace zneužitých dat, účtů.
 • Instalace nejrůznějších zařízení: TV, set-top boxů, kamer apod.
 • Obnova dat z poškozeného počítače.
 • Obchodní spory, nedodržení smluv dodavateli, poradenství v odvodových a daňových povinnostech firmy apod.

Pro koho se pojištění Perfekt hodí?
Jde o široké spektrum malých a středních podnikatelů:

 • Řemeslníci, opraváři, servisní pracovníci, stavební a montážní firmy
 • Hotely, restaurace, pohostinství
 • Služby: kadeřnictví, kosmetika, pedikúra. Maloobchod všeho druhu
 • Obce a jim podléhající instituce a zařízení (školy, kulturní domy apod.)
 • SVJ a bytová družstva

Pro koho je vhodné pojištění odpovědnosti v podnikání?

Okruh možných škod při podnikatelské činnosti je široký.

Firmy vyrábějící výrobky čelí jednak povinnosti hradit škody způsobené vadným výrobkem (např. exploze domácího spotřebiče a poškození zdraví či věcná škoda na vybavení bytu). Škody však mohou vznikat i při výrobě (např. vznítí se stroj, od kterého se požár rozšíří na vedlejší provozovnu, zároveň se poškodí zařízení v provozovně, které je na leasing).

Stejná povinnost nahradit škodu způsobenou vadným výrobkem platí vedle výrobců i pro prodejce.

Pojištění odpovědnosti se hodí ve službách. V pohostinství či penzionech se lze setkat se škodami na odložených a vnesených věcech, možným rizikem je i újma na zdraví v důsledku choroby přenesené z požitého jídla.

Pojistnou ochranu velmi často využívají stavební firmy či řemeslníci.  Stavební firmy odpovídají za škody, ke kterým dojde přímo na staveništi (pád do neoznačeného příkopu, poškození cizích věcí nacházejících se na staveništi, překopnutí kabelů), ale i za škody, které se projeví až po předání díla (např. v důsledku stavebních úprav na jedné nemovitosti dojde k poškození vedlejší nemovitosti).

Řemeslníci mohou poškodit spravovanou věc, případně způsobí škodu na vybavení bytu zákazníka.

Obce a města se potýkají se škodami v důsledku nesprávného úředního rozhodnutí. Konkrétně například chybný zápis v matrice může způsobit průtahy s pohřbem, jindy může dojít k zastavení výplat sociálních dávek. Z pojištění lze přitom uhradit i nemajetkovou újmu, která spočívá v odškodnění útrap poškozených (např. pozůstalých, samoživitelky).

Pojištění odpovědnosti je vhodné i pro klienty typu bytový dům, zejména pro SVJ, z něhož lze řešit i vzájemné škody mezi SVJ a vlastníky bytových jednotek nebo mezi jednotlivými vlastníky bytových jednotek navzájem. Může dojít třeba k situaci, kdy jeden z vlastníků zanedbá péči ve své bytové jednotce a dojde k vytopení sousedů. Časté jsou i škody pádem sněhu na zaparkovaná vozidla ze střechy, kterou SVJ v rozporu se svou povinností pravidelně neodklízí.