Česky > O nás > Pro média > UNIQA pojišťovna eviduje za loňský rok prudký nárůst počtu pojistných podvodů

UNIQA pojišťovna eviduje za loňský rok prudký nárůst počtu pojistných podvodů

07.02.2023

  • Meziroční nárůst počtu šetřených případů v ČR o 66 %
  • Hodnota prokázaných podvodů vzrostla v SR o 31 %
  • Největší výskyt nových případů v ČR i SR v pojištění vozidel

 

Česká republika

UNIQA pojišťovna v loňském roce detekovala 1466 sporných pojistných událostí. Jedná se oproti loňskému roku o nárůst o 66 %. „Toto přičítáme mixu negativních ekonomických vlivů u nás. Je zde evidentní snaha vylepšovat si svou finanční situaci na úkor pojišťoven. Je to vidět i na tom, že průměrná částka u sporných pojistných událostí se už druhým rokem snižuje. Někteří jinak bezúhonní občané vnímají v přetrvávajících horšících se podmínkách pojistný podvod jako příležitost, jak si vylepšit svoji situaci. Ukazuje se, že v současné situaci i menší částka je dostatečně atraktivní i přes potenciální konfrontaci se zákonem. Vzhledem k ekonomickým vyhlídkám a projekci inflace během roku 2023 předpokládáme zachování trendu i letos. Pro útvar šetření nestandardních škod UNIQA to znamená vyšší objem práce na řadě drobnějších kauz,“ komentovala výsledek Ivana Glombová, Fraud Manager UNIQA.


Případů s prokázaným účelovým jednáním bylo ve sledovaném období ukončeno 721 a celkově se chtěli klienti neoprávněně obohatit o částku bezmála 40 milionů korun. Celková uchráněná částka UNIQA zůstala v ČR meziročně prakticky stabilní

Nejvíce nových sporných případů registruje UNIQA za rok 2022 v oblasti autopojištění, a to jak u povinného ručení, tak u havarijního pojištění (společně držely tyto obory nadále nadpoloviční podíl z celkového počtu kauz).

Velmi častými případy podvodu motoristů jsou fingované nebo i dohodnuté nehody, které mají „pokrýt“ předchozí škody vzniklé jinde a jinak. Jako například událost, kdy klienti v noci simulovali střet dodávky s osobním autem, která byla poškozena již dříve. Nevšimli si však, že celou scénu nahrává kamera u vedlejšího objektu, což velmi ulehčilo práci Policii ČR i vyšetřovatelům pojišťovny.

Pokračuje také fenomén frekventovanějších pokusů z pojištění osob. Častěji se zde vyskytla situace, kdy se klienti snažili vytěžit z úrazového pojištění plnění záhy po uzavření smlouvy, což vzbuzovalo podezření z účelového sjednání. Důkladné šetření UNIQA pojišťovny opakovaně odhalilo, že obtíže směřující k nezbytné léčbě či operaci měli klienti už před sjednáním pojištění.

Některé případy nesou prvky organizované kriminální aktivity. Ve spolupráci s Policií ČR se UNIQA podařilo loni odhalit pokus, kdy pachatel uzavíral účelově krátkodobá úrazová pojištění na fiktivní osoby, a následně uplatňoval vymyšlené úrazy při rekreačním sportu, které dokládal falešnými lékařskými zprávami. Zaznamenány byly vyšší desítky takových událostí. Uchráněná hodnota přesahovala 800 000 korun.

Největší dynamiku počtu nově šetřených případů vykázalo v roce 2022 pojištění majetku (bezmála čtyřnásobný nárůst); incidence stoupla i v pojištění odpovědnosti (+23 %). Prokázaná hodnota neoprávněných nároků v pojištění majetku UNIQA činila loni více než 10 milionů korun. 

Například loni UNIQA řešila uplatnění škody z pojištění odpovědnosti u stavby. Poškozena byla dlažba v celkové hodnotě 850 000 korun. Šetřením bylo zjištěno, že ke zničení nedošlo nahodilou událostí, jak bylo UNIQA pojišťovně předkládáno, nýbrž nekvalitně provedenou prací. Tu také u zhotovitele opakovaně reklamoval stavebník. Uvedením nepravdivých okolností ohledně vzniku škody se stavitel snažil získat prostředky na odstranění škody.

Slovenská republika

Slovenská UNIQA detekovala za loňský rok celkem 563 sporných pojistných událostí. V porovnání s rokem 2021 zaznamenala pokles šetřených případů v povinném ručení, havarijním pojištění a v pojištění osob. Naopak stoupla aktivita pachatelů v pojištění majetku a odpovědnosti.

Šetření s prokázáním podvodných aktivit bylo ve sledovaném období ukončeno u 220 případů. Celkově se chtěli nepoctivci obohatit o částku 1,051 milionu EUR (26,3 milionu korun), které UNIQA odhalením ušetřila (meziročně + 31 %). Navýšení lze připsat z velké části podobným důvodům jako v ČR.

Největší podíl problematických případů registruje i slovenská UNIQA v povinném ručení a v havarijním pojištění. Společně se tato odvětví podílela na celkovém počtu nově šetřených pokusů o podvod více než z poloviny.

Relativně zásadní přírůstek uchráněných hodnot u povinného ručení souvisí se zaměřením vyšetřovatelů na újmu na zdraví při dopravních nehodách. V havarijním pojištění se jedná zejména o uměle navýšené plechové škody, například souběh dvou nebo tří pojistných událostí, které se ale nestaly ve stejný okamžik, anebo proběhla událost jinak.

Jeden příklad ze Slovenska: klient ohlásil požár sportovního vozidla jako totální škodu. Jako příčinu vzniku škody uvedl technickou závadu na vozidle. S ohledem na podezřelý rozsah a charakter poškození bylo zahájeno šetření k určení skutečné příčiny vzniku škody. Ve spolupráci s experty z řad hasičů bylo zjištěno, že oheň vznikl v průběhu automobilového závodu, jenž ale nebyl krytý v pojistné smlouvě. Pojistné plnění bylo proto odmítnuto a 32 000 EUR ušetřeno.

Vedle pojištění aut se koumáci soustřeďují na Slovensku na pojištění majetku a odpovědnosti. Tato dvě odvětví zaznamenala loni celkový nárůst nově řešených škod

o 25 %.

V odvětví pojištění osob se podařilo uchránit před výplatou klientům významnou sumu

374 700 EUR.

Za zmínku stojí velmi smutný příběh, který řešili vyšetřovatelé UNIQA loni z připojištění velmi závažných onemocnění. Slovenský klient si sjednal pojistné krytí pro diagnózu až poté, co se ji od lékaře dozvěděl. Pokusil se touto cestou získat finanční prostředky pro sebe a své blízké. Vyšetřovatelům se však nezdála velmi blízká časová návaznost uzavření pojištění a stanovení diagnózy. Při šetření byla zjištěna reálná časová souslednost událostí a pojistné plnění ve výši asi 35 000 EUR odmítnuto.