Česky > O nás > Pro média > Jak postupovat v případě povodně nebo záplavy?

Jak postupovat v případě povodně nebo záplavy?

04.06.2024

V minulých dnech byly zejména některé regiony v ČR postiženy silnými a trvalými srážkami, které vedly k rozvodnění toků a k bleskovým povodním. Vzhledem k aktuální situaci a vyhlídkám lze předpokládat, že situace může dále eskalovat. Proto přinášíme přehled doporučení a instrukcí, jak v případě zasažení živlem postupovat a jak co nejrychleji a jednoduše obdržet pojistné plnění v případě vzniklých škod na majetku. Přiměřeně platí totéž i pro živelní škody jiného druhu, zejména na automobilech.

 

Když dorazí velká voda

 • Sledujte sdělovací prostředky a snažte se provést co nejvíce preventivních opatření k ochraně zdraví i materiálních hodnot ještě před kulminací. Přitom vždy dbejte na bezpečnost svoji i svých blízkých!
 • Průběžně sledujte zejména internetové zpravodajství i lokální stránky Vaší obce.
 • Uposlechněte pokynů a doporučení vydaných v souvislosti s povodní jak centrálních, tak i na místní úrovni.
 • Důležité osobní dokumenty (rovněž pojistné smlouvy), doklady a cennosti uložte na bezpečném místě. Rovněž tak doklady o pořízení větších zařizovacích předmětů, elektroniky apod. Snažte se co nejvíce materiálních hodnot uchovat tak, aby na ně voda nemohla.
 • I během povodně nebo záplavy se snažte minimalizovat vznik nebo šíření škody, ale pouze je-li to v dané situaci bezpečné.
 • V případě zatopení sklepních prostor změřte úroveň hladiny zaplavení objektu a postiženou plochu.
 • Pořiďte co nejpodrobnější fotodokumentaci místa škody.

Jak správně postupovat po povodni

 • Jakmile voda opadne, zajistěte co nejrychleji odčerpání vody a odstranění bahna a trosek z objektu a jeho okolí. I přitom dbejte maximálně na svoji bezpečnost a hygienické normy.
 • Je-li to možné, zajistěte fotodokumentaci rozsahu škody mobilním telefonem.
 • Zničené a poškozené věci shromažďujte pro pozdější prohlídku ze strany likvidátora. Dovolí-li to hygienické podmínky, nic nevyhazujte.
 • Nahlaste škodu UNIQA pojišťovně.

Jak hlásit povodňovou škodu

Využívejte on-line formuláře pro nahlášení škody (podle druhu škody) na webu UNIQA pojišťovny:
https://skody.uniqa.cz/
Vyplnění on-line hlášení je nejrychlejší cestou, jak pojišťovnu informovat.

 • Součástí škodního hlášení by měl být i seznam zasažených věcí s uvedením stáří, rozsahu poškození a cenou

Formulář k soupisu najdete rovněž na webu UNIQA pojišťovny:

https://skody.uniqa.cz/files/majetek-odpovednost/dokumenty-ke-stazeni/soupis-poskozenych-znicenych-veci.pdf

 • Připravte si pro hlášení škody následující podklady: číslo pojistné smlouvy nebo osobní údaje, podle nichž lze smlouvu dohledat (rodné číslo, adresa apod.), kontaktní údaje na osobu (ideálně mobilní telefon), která bude na místě škody přítomna, popřípadě kde jinde ji lze zastihnout za účelem prohlídky místa škody, číslo účtu, kam má UNIQA poukázat pojistné plnění.
 • K soupisu poškozených a zničených věcí si připravte fotodokumentaci. U pojištěných firem bude pojišťovna potřebovat i účetní evidenci zasažených věcí a stavy majetku před povodní, včetně zásob na skladě.
 • Vyžaduje-li to situace a pomůže-li to rychlejší obnově, požádejte ihned UNIQA pojišťovnu o zálohu na pojistné plnění. Do žádosti napište číslo účtu, kam lze peníze poslat.
 • Dbejte pokynů, které dostanete od likvidátora při prohlídce škody a při telefonickém kontaktu s pojišťovnou.

Jak probíhá likvidace škody z povodní v pojišťovně

 • Po oznámení škodní události klienta kontaktuje likvidátor nebo mu je zaslána SMS, mailem, případně jinak zpráva s kontaktem na příslušného likvidátora a technika pojišťovny.
 • Dle typu a rozsahu škody je buď dohodnuta prohlídka škody na místě, nebo klient obdrží dopis s vyžádáním dokumentů. Škodní událost může být řešena i kombinací obou postupů.
 • Při prohlídce škody předložte účet, kam má být zasláno pojistné plnění, neučinili-li jste tak již při hlášení škody
 • Po doložení všech potřebných dokumentů likvidátor UNIQA posoudí nárok na pojistné plnění a vyčíslí škodu.
 • Klient je informován o ukončení průběhu likvidace škodní události dopisem, kde je mu sdělena výše pojistného plnění, které mu UNIQA odeslala na účet.