Česky > O nás > Pro média > Začíná škola: správný moment na inventuru pojištění dětí

Začíná škola: správný moment na inventuru pojištění dětí

06.09.2023

Začal nový školní rok a s ním i starosti rodičů s možnými nepříjemnými událostmi. Zranění, krádež věcí a v poslední době i kyberšikana – to jsou nejčastější hrozby, s nimiž se děcka při pobytu nejen ve škole mohou setkat. Rodiče také zajímá, kdy nese za vzniklou škodu nebo újmu odpovědnost škola a lze čerpat náhradu z pojištění odpovědnosti. Připravili jsme souhrn informací hodících se na startu školy.

 

Podle odhadů UNIQA tvoří 4 z 5 škodních událostí z pojištění odpovědnosti provozu školy úrazy, kdy dochází k újmě na zdraví žáků. Nejvíce jich vzniká při hodinách tělesné výchovy nebo na akcích organizovaných školou (lyžařské výcviky, školní výlety nebo školy v přírodě apod.). Menší část škod tvoří ztráty vnesených a odložených věcí žáků nebo krádeže.

Pojištění školy se vztahuje na úrazy i krádeže

Podle zákona má žák nárok na náhradu škody vzniklé během vyučování nebo v přímé souvislosti s ním. To znamená, že odpovědnost za případný úraz nebo ztrátu věcí žáků nese škola. Pro tento účel tedy sjednává škola odpovědnostní pojištění, z něhož čerpá potřebné náhrady za vzniklé škody a újmy.

Takové pojištění kryje i případy, kdy dítě způsobí škodu nebo újmu někomu jinému a kdy za takovou škodu odpovídá škola jako subjekt, který nad nezletilým zanedbal náležitý dohled: například rozbije-li okno přilehlé budovy u školního hřiště, rozbije zrcadlo v umývárně na škole v přírodě, nechtěně zraní spolužáka při sportovním utkání apod. Pojištění školy lze využít i pro případy ztráty či krádeže věcí z budovy školy nebo jiného místa, které škola využívá pro vyučování. Pojistná ochrana se poskytuje především na ošacení, obuv, školní tašky, brýle, ale třeba také na mobily, které jsou dnes považovány za věci, které se do školy běžně nosí.

pojištění odpovědnosti tedy lze čerpat náhradu jak při neúmyslných škodách nastalých přímo ve škole, tak i při škodách vzniklých na akcích organizovaných školou mimo budovu (exkurze, výlety, školní sportovní výcviky, školy v přírodě apod.). Pojištění odpovědnosti však nemůže v plné míře nahradit úrazové pojištění nebo cestovní pojištění každého jednotlivce nebo skupiny, jež umí pomoci i v situacích, kterých se pojištění odpovědnosti netýká (například zachraňovací náklady, léčebné výlohy v cizině, denní odškodné za dobu léčení úrazu apod.). „Podle charakteru konkrétní akce mohou proto školy uzavřít i skupinová pojištění pro daný účel, a to jak v tuzemsku, tak zejména do zahraničí,“ doporučuje Eva Trajboldová, manažerka pojištění osob UNIQA. Například skupinové úrazové a cestovní pojištění kryje dětem i pedagogickému doprovodu i případné trvalé následky, smrt úrazem, léčebné náklady v cizině nebo zachraňovací náklady.

 Problematickými situacemi jsou případy, kdy dítě způsobí škodu nebo újmu na zdraví mimo dobu vyučování nebo mimo dobu školní akce. Jde-li nějakou „organizovanou činnost“ (sportovní oddíl, příměstský tábor, skauti apod.), lze uhradit škodu z pojištění odpovědnosti pořadatele/organizátora zastřešujícího takové události nebo aktivity, pokud je z jeho strany zanedbán náležitý dohled nad dítětem. Je vhodné zmínit, že dle aktuální právní úpravy je odpovědnost samotných nezletilých omezena a jejich odpovědnost je dána v případě, kdy dovršili 13 let a jsou způsobilí ovládnout své jednání a posoudit jeho následky. Nezletilí mladší 13 let sami za škodu neodpovídají.

Je-li dítě ve smyslu shora uvedeného odpovědné za neúmyslně způsobenou škodu, zejména ve volném čase, kdy není pod dohledem nějaké instituce, lze využít pojištění odpovědnosti z pojištění domácnosti, v níž s rodiči žije. To se vztahuje na všechny příslušníky pojištění domácnosti.

I ve škole či mimo ni může dojít i k trestnému činu, a to i mládeže a studentů. Mezi trestné činy se počítají krádež, ublížení na zdraví, případně podání alkoholu dítěti nebo ohrožování mravní výchovy. Trestněprávní odpovědnost vzniká dovršením 15. roku věku, tedy například u studentů středních škol. Týkala by se krádeže, kdyby byla škoda nad 10 000 korun. Pod touto hranicí se jedná o přestupek. Je-li viník mladší 15 let, není trestně odpovědný. Ovšem náhradu škody by po něm mohl poškozený požadovat, respektive po jeho právním zástupci čili rodičích. Z pojištění jsou však takové případy vzhledem k charakteru činu vyloučeny.

Jak nastavit úrazové nebo životní pojištění dětí

Vedle skupinových forem pojištění školy nebo organizací mohou rodiče svým potomkům sjednat individuální úrazové a/nebo životní pojištění (u životního pojištění lze samozřejmě využít rodinnou formu). Z nich se čerpá pojistné plnění za újmu na zdraví vzniklou i ve škole nebo na školní akci. Vyplatí se hlavně myslet na velmi závažné případy tělesné újmy s trvalými následky, nikoli na banálnější přechodné patálie. „Volba pojistné částky by se měla řídit finančními poměry v rodině, nicméně aktuálně se doporučuje cca jeden milion korun s progresivním plněním pro případ velmi závažných následků úrazu,“, říká Eva Trajboldová z UNIQA, a dodává: „Každopádně by na své přiměřené pojištění měli myslet i oba rodiče.“

UNIQA nabízí v rámci svého rodinného životního programu DOMINO možnost plnohodnotně pojistit vedle rodičů i děti. Primární je pojištění pro případ invalidity, trvalých následků úrazu a snížené soběstačnosti.

Moderní strašák dětí a mládeže: kyberšikana

Přestože české trestní právo pojem „kyberšikana“ zatím nezná (na rozdíl například od slovenského), i tak má virtuální svoboda a anonymita na sociálních sítích právní rámec a hranice. Jejich porušením je například vydírání, ztrapňování, výsměch, obtěžování nebo dokonce zastrašování a vyhrožování. Svým příspěvkem či jen komentářem je snadné naplnit skutkovou podstatu hned několika paragrafů trestního zákoníku. V závažném či opakujícím se případě této formy napadnutí je dobré se obrátit na Policii ČR.

Nejdůležitější je edukace dětí a mladých lidí, aby byli schopni kyberšikanu rozpoznat. Důležité je s nimi hovořit otevřeně o problematice obecně a bavit se o nástrahách internetu. Mnohdy dítě nedokáže odhadnout, jaké následky sdílení určitých věcí na internetu může mít.


Stane-li se školák obětí kyberšikany, může rovněž pomoci pojištění domácnosti UNIQA. „To se vztahuje na všechny příslušníky pojištěné domácnosti. V rámci pojištění lze pořídit i připojištění kybernetické asistence. S ní lze řešit právě dehonestaci osobnosti vyplývající z kyberšikany,“ konstatuje Zdeněk Hruška z UNIQA.

Stačí zavolat na asistenční linku a odborníci ihned začnou vzniklou situaci řešit: zabezpečí kroky vedoucí ke smazání příslušných zpráv, k zablokování profilu útočníka, případně pomohou klientovi změnit kontaktní údaje. Poskytnou mu současně doporučení, jak dále postupovat, aby útočníkovi ztížil možnosti dalšího poškozování pověsti. Může proběhnout změna hesel, přístupů i telefonního čísla. Vedle technické IT podpory poskytuje kybernetická asistence též pomoc právníka – advokát komunikuje přímo s útočníkem a upozorní ho na právní následky jeho jednání. „Dosavadní zkušenosti ukazují, že intervence právníka je nejúčinnější opatření, protože toho se většina běžných pachatelů zalekne a odradí je to od dalších aktivit,“ uzavírá Zdeněk Hruška.