ikonka_uniqa_komunikace_souhlas Životní pojištění
V rámci hlavních rizik smrti nebo trvalé invalidity je koronavirus pokrytý. Dojde-li k úmrtí na tuto infekci, UNIQA vyplatí sjednanou částku pro případ smrti. Mělo-li by onemocnění koronavirem teoreticky za následek přiznání invalidity (invalidní důchod přiznán kvůli trvalým následkům této choroby), UNIQA rovněž bude plnit podle pojistné smlouvy a v ní sjednaných pojistných částek pro příslušný rozsah následků.

ikonka_uniqa_komunikace_souhlas Úrazové pojištění
Tento druh pojištění se vztahuje na zranění, nikoli onemocnění. Nicméně dojde-li například při vyčerpání organismu nemocí k náhlému zkolabování osoby a k s tím spojenému pádu, vztahuje se pojištění na takové případy, a UNIQA vyplatí pojistné plnění podle smlouvy a podle rozsahu následků pádu. Na takovou událost se vztahuje i dohodnutá progrese pojistného plnění.
 

ikonka_uniqa_komunikace_souhlas Pojištění pro případ velmi závažných onemocnění
Toto pojištění se vztahuje na vyjmenované dlouhodobé závažné choroby, mezi nimiž koronavirus není. Primárně tedy nemá s nákazou koronavirem spojitost. Pokud by ale teoreticky došlo například na selhání životně důležitých orgánů v těžkém stavu v důsledku této infekce a potřebu jejich transplantace, UNIQA by takový případ posoudila individuálně, zda je náhrada orgánů podle smlouvy pojistnou událostí.
 

ikonka_uniqa_komunikace_souhlas Pojištění dávek v pracovní neschopnosti
Toto pojištění onemocnění koronavirem kryje v plném rozsahu. UNIQA plní pacientům po uplynutí sjednané karenční lhůty na začátku nemoci (od 15., 29., 42., resp. 61. dne léčení) dohodnutou dávku podle pojistné smlouvy. Bylo-li to ujednáno, vyplatí pojistné plnění i zpětně za karenční lhůtu.
Samotné nařízení preventivní karantény není pojistnou událostí. Objeví-li se u pojištěné osoby podezření na onemocnění koronovirem a ocitne-li se proto v pracovní neschopnosti s potvrzením od lékaře, pojištění se na tyto situace vztahuje a pojišťovna bude hradit sjednané dávky podle neschopenky. To samé platí v případě, kdy je dotyčný (doposud zdravý) rovnou pozitivně testován na koronavirus: pojišťovna začne platit dávky ode dne potvrzení onemocnění. Pojišťovně je třeba prokázat jak diagnózu koronaviru nebo podezření na něj, tak i okamžik jejího vzniku neschopenkou.
Obvyklá čekací lhůta po sjednání pojištění, než UNIQA začne pojistnou ochranu poskytovat, se v případě koronaviru neuplatňuje. Pojištění platí ihned po uzavření smlouvy.
 

ikonka_uniqa_komunikace_souhlas Pojištění denních dávek při hospitalizaci
Denní dávky UNIQA při hospitalizaci v souvislosti s onemocněním koronavirem vyplatí. Dávka náleží ve sjednané výši za každý den hospitalizace, kterou klient prokáže propouštěcí zprávou. Obvyklá čekací lhůta po sjednání pojištění, než UNIQA začne pojistnou ochranu poskytovat, se v případě koronaviru neuplatňuje. Pojištění platí ihned po uzavření smlouvy.
 

ikonka_uniqa_komunikace_souhlas Pojištění ošetřování nemocného dítěte
Krytí je platné pro děti a mládež až do dovršení 18 let věku, je-li doloženo od ošetřujícího lékaře na příslušném tiskopisu. Pojistná ochrana se vztahuje na dobu onemocnění a na dobu podezření z onemocnění koronavirem, nikoli však na preventivní karanténu. Horní hranicí doby, po kterou lze za ošetřování dítěte z pojištění čerpat plnění, je 90 dnů, ale běžně se v praxi výplata ukončí dnem, kdy na tiskopisu lékař vyznačí konec ošetřování. Pojistné plnění se poskytuje až po uplynutí karenční lhůty 9 dnů, je-li ve smlouvě sjednána.
 

ikonka_uniqa_komunikace_souhlas Cestovní pojištění
Pojištění lze uzavřít, ale s ohledem na aktuální nařízení vlády necestovat mimo ČR je počátek platnosti posunut nejdříve od 1. 5. 2020. V případě, že bude opatření prodlouženo, bude adekvátně upraven i nejbližší možný termín počátku platnosti. Uvízl-li někdo v zahraničí bez možnosti vrátit se v plánovaném termínu zpět (karanténa, uzavření hranic), platí pojistná ochrana z cestovního pojištění v plném rozsahu za předpokladu, že vycestoval v době, kdy nebyla vyhlášena omezení nebo nedoporučení cestovat do příslušné destinace, a ani neměl možnost využít vládního repatriačního letu zpět do ČR. Cestovní pojištění platí i pro pendlery a vyjmenované profesionály, kteří musí vyjíždět do zahraničí, činí-li tak v souladu s aktuálně vyhlášenými pravidly. Při pojistné události je třeba doložit, že patří k této skupině a jejich pobyt v zahraničí je oprávněný. Jakmile bude cestování uvolněno a restrikce kvůli koronaviru podle webu Ministerstva zahraničních věcí budou zrušeny, bude cestovní pojištění opět platné v rozsahu, jaký byl běžný před vznikem současné situace.
Na základě usnesení vlády ČR ze dne 23. března 2020 platí od 26. 3. 2020 pro pendlery nová pravidla pro překročení hranic. Aktualizace pravidel byla provedena ke 14. 4. 2020. Doporučujeme si informace vždy ověřit na internetových stránkách Ministerstva vnitra.

ikonka_uniqa_komunikace_souhlas Karanténa
V případě, že klient mohl v souladu s opatřeními vycestoval do zahraničí a uvíznul v karanténě z důvodu pandemie koronaviru a lokálních opatření, platí následující pravidla:

- UNIQA prodlouží zdarma pojištění všem, kdo se z důvodu karantény nemohou vrátit do ČR v původně plánovaném termínu, a to za předpokladu, že neměli jinou možnost návratu (jiný komerční let, vládní repatriační let/autobus atp.). Ce​stovní pojištění je platné až do chvíle, kdy návrat bude možný.

- Cestovní pojištění se bohužel nevztahuje na ušlou mzdu (ušlý zisk), náklady na ubytování a s ním spojené náklady, náhradní letenky apod.

- Zákazník musí prokázat, že se nedostal svým pobytem do rozporu s opatřeními týkajícími se cestování, a to jak českými, tak i místními.

ikonka_uniqa_komunikace_souhlas Usnadnění pro klienty
V souvislosti s nouzovým stavem nebude UNIQA uplatňovat sankce za případné pozdní nahlášení pojistné události v souvislosti s koronavirem, je-li onemocnění hlavní příčinou pozdního oznámení škody. Nahlásit událost lze přes webové hlášení nebo call centrum na telefonu 488 125 125.
Pokud by měli občané zájem o sjednání rizikového životního pojištění a s ním spojených připojištění, mohou tak nyní učinit bez fyzického podpisu smlouvy. Stačí e-mailem nebo telefonicky kontaktovat svého pojišťovací zprostředkovatele.
Za sjednání platné smlouvy se považuje zaplacení prvního pojistného (převodem z účtu).
Vzhledem k aktuální nemožnosti dodat případně potřebné lékařské zprávy je lze předložit dodatečně do konce srpna 2020. Podmínkou uzavření rizikového životního pojištění zaplacením pojistného je uvedení e-mailové adresy klienta a jeho mobilního telefonu. Na e-mail mu přijde šifrovaná dokumentace k uzavírané pojistné smlouvě, a na telefon heslo k dokumentaci.O společnosti UNIQA
UNIQA pojišťovna vyvíjí své aktivity na českém pojistném trhu již šestadvacet let. Jako univerzální pojišťovna nabízí kompletní paletu pojistných produktů pro občany i korporátní klienty. Podle objemu pojistného figuruje stabilně mezi sedmi nejsilnějšími pojišťovnami v ČR.
UNIQA pojišťovna je součástí skupiny UNIQA Insurance Group, která je aktivní na 18 evropských trzích a obsluhuje téměř deset milionů klientů.